Огъары жанны – узунурагъы, пальтону уа - кенгиреги

Жылы жаз кюнлени кюз арты алышыргъа алай кёп къалмагъанды. Ол себепден тиширыуланы, сабийлерин школгъа хазырлагъандан сора, кеслерине эс бёлюр заманлары жете келеди.  Ётюрюкден не асыу, хар бирибиз да жангы зат сатып алып, кесибизни къууандырыргъа бек сюебиз. Келигиз, быйыл къаллай къумачладан тигилген огъары жанлагъа сурам уллу боллугъуна къарайыкъ. Бютюнда таулу тиширыуланы кюбюрлеринде къумачла табыллыкъларына  мен аз да ишекли тюйюлме.

Быйылгъы кюз артыны модасы огъары жанланы бла костюмланы тёртгюл тамгъалы къумачладан тигерге чакъырады. «Шотландканы» мор тюрсюнлюсюне сурам уллу боллукъду. Аны шёндю белгили актрисала бла модельле харкюнлюк кийимнича сайлагъандыла. Louis Vuitton, Givenchi, Prada деген мода юйле «шотландканы» кеслерини жангы коллекцияларында кенг хайырланнгандыла. Алайды да, ынналарыбызны кюбюрлерин иги тинтип къарайыкъ, болмаса уа, тюкенлеге атланайыкъ. 

Ызы бла былайда сёз огъары жанланы тюрлюлерини юсюнден барлыкъды. Ала не къумачдан да тамамлансынла, жаланда къысха болмасынла. Бюгюннгю излем олду. Стилистле аланы кёнчекле бла, тёбен жанла бла, кроссовкала бла, бийик табан чурукъла бла да келишдирип киерге эркин этедиле. Териден тигилгенле да магъаналарын тас этмегендиле. Болсада, аллай костюмланы да узунуракъ огъары жанлары болгъанларын сайларгъа керекди. 

Пальтоланы юслеринден айтханда уа, алада да тобукъдан бир аз энишге болгъанлары эм  юсде эркин орналгъанларыдыла модада.  Къумачланы къаллайын да хайырланыргъа боллукъду.  Адамны юсюне жабышып тигилгенле уа, баям, кеслерини кезиулерин сакъларыкъ болурла. Алагъа да кёп къалгъан болмаз. Нек дегенде мода сакъланмай тургъанлай тюрленирге бек ёчдю. 

Басмагъа Къасымланы Аминат хазырлагъанды.
Поделиться: