Жунчумагъандыла, бузукълукъну терк кетергендиле

Электрокюч комплексде уруннганлагъа къыш кезиуде, бютюнда байрамлада, арталлыда сагъайып турургъа тюшеди. Сууукълада энергооборудование, ток ызла да аслам хайырланыладыла, бу системаны ишине чырмау салыргъа боллукъ сылтауланы саны да кёбейеди. Ма ол себепден «МРСК СК» компанияны специалистлери энергосистемагъа дайым кёз-къулакъ болгъанлай турадыла.
Болум энчи контрольда тургъанын бу жыл башланнганлы республикада пландан тышында юйретиу бардырылгъаны кёргюзтеди. Компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  «Каббалкэнергодан» билдиргенлерине кёре, юйретиу Тёбен Чегемде бла Хушто-Сыртда ток ёчюлгенди дегенден башланнган эди.
Тийишли бригада олсагъат окъуна Лячинкъая бла Тёбен Чегемни арасында бийик вольтлу ызны тинтип тебирегенди. Узакъгъа созулмай аварияны сылтауу да табылады: энергетикле чыпынладан бирин машина уруп аудургъанын, ток ызла юзюлгенлерин да тохташдырадыла. Ызы бла алайгъа ремонт бригада жетгенди: оналты адам эмда жети машина. Ала жангыртыу ишлени алты сагъатны ичинде тамам этериклерин билдиргендиле. Ары дери уа сагъынылгъан элледе социал магъаналы объектлеге токну башха жерледен жиберип тургъандыла.
Юйретиулеге компанияны таматасыны орунбасары – баш инженер Мисирланы Борис башчылыкъ этгенди, «МРСК СК»-ны башчысы Юрий Зайцев да болумну контрольда тутханды. Ол «Каббалкэнергону» ишчилерини усталыкъларына бийик багъа бергенди, ала не къыйын кезиулеге да тынгылы хазыр болгъанларын белгилегенди.

 

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018