Тамамланнган жумушланы къабыл кёргендиле

РФ-ни Пенсия фондуну КъМР-де Баш управлениясыны кезиулю жыйылыуунда организацияны 2017 жылда ишини эсеплери чыгъарылгъандыла, аллыбыздагъы кезиуге борчла салыннгандыла, айырмалы ишлегенле саугъаланнгандыла. Аны фондну регионда бёлюмюню башчысы Николай Баков бардыргъанды. Жыйылыугъа республиканы Правительствосуну Председателини  биринчи орунбасары Таймураз Ахохов, КъМР-ни Башчысыны кенгешчиси Уяналаны Аминат, урунуу, иш бла жалчытыу эм социал къорууланыу министрни орунбасары Ратмир Ацканов, КъМР-ни Пенсиячыларыны союзуну таматасы Мурат Тхазаплижев, Урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени эм право сакълаучу органланы ветеранларыны республикалы советини  таматасы Мухамед Шихабахов, «КъМР-ни Профсоюз организацияларыны биригиую»  союзну председателини  орунбасары  Шауаланы Тахир, фондну жер-жерли бёлюмлерини башчылары бла ишчилери къатышхандыла.
Николай Баков, сёзюн башлай, 200 минг адамны, башхача айтханда уа, республикада жашагъан хар тёртюнчю адамны жашау-турмуш халы фонд къалай ишлегенине кёре  болгъанын белгилегенди.  Былтыр  бёлюм битеу салыннган борчланы толтургъанын билдиргенди: пенсияланы ёлчемлери ёсгенди, адамланы энчи къауумларына социал болушлукъ этилгенди.  
Алай бла 198,1 минг пенсиячы былтырны башында бешишер минг алгъандыла, бу жумушха 990,3 миллион сом къоратылгъанды. Ишлемеген пенсиячылагъа тёлеуле 5,8 процентге ёсгендиле, алай бла пенсияны  орта ёлчеми 11 107 сомгъа жетгенди. Социал тёлеулеге да 1,5 процент къошулгъанды, аны 76 818 адам хайырланнгандыла.
Айгъа тюшген файдалары пенсиягъа жашау этерге жетерик  ахчаны эм аз ёлчемине жетмеген абаданла республикада жокъдула, дегенди докладчы. Льготниклеге да эс бурулгъанды, алагъа ай сайын берилиучю ахчаны ёлчеми 5,4 процентге кёбейгенди.
Былтыр 3980 юйюрге аналыкъ капитал берилгенди. Бу программа ишлеген он жылдан аслам заманны ичинде республикада аны 59452 юйюр алгъанды. Аладан 588-сю бу ахчагъа жашау-турмуш болумларын игилендиргендиле, 2672-си кредитлерин толусунлай неда жартысын тёлегендиле.
Юч мингден аслам юйюр капиталны болушлугъу бла турмушларын кредитсиз игилендиргендиле. Сертификатны толусунлай юйюрлени 52 проценти хайырланнгандыла. Бу программагъа 2018 жылдан башлап тюрлениуле да кийириледиле: энди андан ай сайын 12778 сомну алып турургъа жарарыкъды. Аналыкъ капиталны болжалы да кёбейтилгенди – аны 2021 жылны ахырына дери берликдиле.
Сакъатла фондда жумушларын къыйынсыз тамамларына да къаралгъанды. Алагъа таплыкъгъа болушлукъ чакъыргъан эки каналлы 12 система, сангыраулагъа 11 индукция панельле алыннгандыла. Фондну битеу мекямларында сокъурлагъа - Брайль шрифтли мнемосхемала, сакъатлагъа – шинтикле орнатылгъандыла, ала машиналарын къоярча энчи жерле хазырланнгандыла.
Электрон сервисле да мажал болгъандыла, аланы юсю бла жалчытылыннган жумушланы саны кёбейгенди, дегенди докладчы. Аланы хайыры бла бюгюнлюкде пенсияланы, ай сайын берилиучю тёлеулени, пенсиягъа федерал къошакъ ахча бериуню, социал жумушланы, аналыкъ капиталны эм башха затланы юслеринден билирге боллукъду. Аланы болушлукълары бла жумушларын 19282 инсан толтургъандыла.
2018 жылда да, Николай Баков айтханыча, пенсиялагъа къошуллукъду. Урунуу пенсияла – 3,7 процентге, къырал пенсияла да 4,1 процентге ёсерикдиле. Ата-аналары белгисиз сабийлеге пособияланы тохташдырыу иш, регион эм башха бюджетледен болушлукъ алгъан сакатланы федерал реестрлерин (ФРИ) эм Социал жалчытыуну бирикдирилген къырал информация системаны (ЕГИССО) жарашдырыу бла байламлы проектле, информация-ангылатыу иш андан ары бардырыллыкъдыла.
Андан сора 2017 жылда ишлерин эм иги толтургъанлагъа ведомстволу саугъала берилгендиле.

 

 

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018