Къар Аппа бла жомакъны дуниясына

Тюнене КъМР-ни  профсоюзларыны  юйюнде республикалы ёлка  къууанчлы халда ачылгъанды. Ол 6 январьгъа дери бардырыллыкъды. Анга Къабарты-Малкъарны битеу районларындан, шахарларындан, эллеринден да жыл санлары жетиден онтёртге дери болгъан он минг   къызчыкъ бла жашчыкъ чакъырыллыкъдыла.
Биринчи байрамгъа уа ёксюз, къолайсыз эмда уллу юйюрледен балачыкъла, дагъыда республиканы Башчысы Юрий Коковну сайтына жазгъан  сабийле да келгендиле. Аланы бирлери омакъ кийинип, кёплери уа  жомакъланы жигитлерини сыфатларына кирип эдиле. Къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа мекямгъа кирген жерден башлап назы терек орнатылгъан залгъа дери  жол сейирлик жасалгъанды. Хар жерде жомакъланы жигитлерини уллу суратлары салыныпдыла. Сабийле уа аланы къатларында суратха тюшедиле.
-Жангы жылны аллында  республикада жашагъанланы сабийлерине байрам бардырыу тёреге айланнганды. Аны сизге КъМР-ни Правительствосу,  профсоюз организацияланы биригиулери къурагъандыла. Татлы саугъаланы уа КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эм социал къоруулау министерствосу хазырлагъанды. Байрамны музыкалы кесегин, сабийлени булжутхан артистлени, Къар Аппаны бла Къар Къызны уа Маданият министерство чакъыргъанды,- дегенди «КъМР-де профсоюз  организацияланы биригиую» Союзну председатели Фатимат Амшокова.
Правительствону Председателини биринчи орунбасары Таймураз Ахохов да сабийлени Юрий Коковну атындан алгъышлагъанды. «Жашауубузда биз бек багъалагъан сабийледиле да, ала саулукълу болуп ёссюнле!» - дегенди.
Республикалы ёлканы къууанчлы халда ачылыууна КъМР-ни урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министри Тюбейланы Альберт, КъМР-ни Башчысыны экономика вопросла жаны бла кенгешчиси Уяналаны Аминат, министерстволаны бла ведомстволаны, жамауат организацияланы, маданият араланы келечилери да келген эдиле.
Сагъат бла жарымны ичинде жомакъланы жигитлери, Къар Аппа, Къар Къыз да балачыкъла бла  ариу жасалгъан уллу назыны тёгерегинде  тюрлю-тюрлю оюнла бардыргъандыла, викторинала къурагъандыла. Къызчыкъла бла жашчыкъла  да алагъа Жангы жылны, назыны юсюнден назмула айтхандыла, суратха тюшгендиле, саугъала къоллу болгъандыла.
Жырчыла Черим Озроков, Гергъокъаланы Халимат,  башха артистле да   байрамны бютюн жарыкъ этгендиле.

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018