Озгъан жылны жетишимле бла ашырыу, жангысына ахшы умутла бла тюбеу

Беш жылны ичинде  В.М.Коков атлы къырал аграр университетде  Жангы жылны  къууанчын белгилемегендиле. Ол а алгъыннгы ректор Борис Жеруков аманлыкъчыны къолундан ажымлы ёлгени бла байламлы эди. Алай заман аяусуз алгъа барады, андан артха къалыргъа уа жарамаз. Быйыл  бу   окъуу юй келе тургъан  2018 жылгъа  жарыкъ  тюбейди, анга уа,насыпха, кёп сылтау барды.
Геуюрге кюн студентле, преподавательле да байрамгъа жыйылгъандыла. Ол  къууатлы болур ючюн а сахнада ариу жасалгъан назы терек орнатылгъанды.  КъМР-ни сыйлы артисти Султан-Ураган,  Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну 3-чю курсуну студентлери, аграр университетде окъугъан Карина Иванова,  миллет эмда шёндюгю тепсеулени «Симба» бла    «Стимул» ансамбльлери келгенлени кёллерин кётюргендиле. Къар Аппагъа да барысы да къууаннгандыла.
КъМКъАУ-ну ректору Аслан Апажев, преподавательлени бла  студентлени алгъышлай, биринчилери сынауларын аямагъанлары, экинчилери уа билимге, усталыкъгъа да итиннгенлери  ючюн  ыспас этгенди.
- Жыл къыйын болгъан эсе да, биз аны бет жарыкълы бошагъанбыз. Университетде бир ненча кере план тинтиуле  этилгендиле, алай бир тюрлю чурум табылмагъанды. Аланы эсеплерине кёре, биздеча бийик жетишимле бла Россейни аграр вузларындан алай кёбю махтаналлыкъ тюйюлдю. Биз энтта да юч жылгъа сертификат алгъанбыз. РФ-ни Эл мюлк министерствосу, аттестация бардыргъандан сора, ишибизге бийик багъа бергенди,-дегенди ректор.
Ол келир жылгъа планларыны юсюнден да айтханды, озгъан жылда болдурулгъан жетишимле ючюн вузда ишлегенлени барысын да ахча бла саугъаларгъа оноу этилгенин да билдиргенди. Андан сора ректор  хычыуун жумушха киришгенди. Агропромышленный комплексни айнытыугъа салгъан къыйынлары ючюн  профессор-преподаватель къауумдан бир ненча адам Россей Федерацияны сыйлы белгилерине, РФ-ни  Эл мюлк министерствосуну Ыспа къагъытына тийишли болгъанларын айтып, аланы бергенди. Студентле да унутулмагъандыла - бек айырмалыла белгиленнгендиле.

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018