Спорт федерацияла: жетишимле эмда чырмаула

КъМР-ни Парламентини Спорт эм туризм жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда Къабарты-Малкъарда спорт федерацияланы ишлерини эсеплери сюзюлгендиле. Тюбешиуге спикерни орунбасары Жанатайланы Салим, Экономика, инвестицияла эм предпринимательство жаны бла комитетни башчысы «КъМР-де боксну федерациясы» жамауат организацияны таматасы Заур Апшев, депутатла, федерацияланы келечилери да къатышхандыла. Аны ача, профильли комитетни башчысы Арсен Барагунов   федерацияланы борчу къуру  фахмулу спортчуланы хазырлау бла чекленип къалмагъанын, ала саулукълу   тёлюню юйретиуге жууаплы болгъанларын айтханды. Ол жыйылгъанланы ачыкъ ушакъ бардырыргъа, бу сферада болгъан кемчиликлени белгилерге чакъыргъанды.

Жыйылыуда баш докладны КъМР-ни спорт министрини орунбасары Аналаны Аслан этгенди. Аны айтханына кёре, РФ-ни жыйымдыкъ командаларыны резервин къурар мурат бла республикада спортну 9 мурдорлу тюрлюсюнден юйрениуле бардырыладыла:   бокс, дзюдо, женгил эм ауур атлетика, тутушуу, футбол эм башхала. Ол санда саулукълары осал болгъанлагъа да спорт бла кюреширча онгла бериледиле.
Бюгюнлюкде уа республикада 38 федерация бардыла, ол санда 15-си спортну  олимпиадалы, бири уа сурдлипиадалы тюрлюлеринден. Тёрт федерацияны уа быйыл къырал аккредитациялары бошалады.
Саулукълу жашауну жорукъларын жаяр, спортха адамланы сейирлерин къозгъар мурат бла уа быйыл 250 тюрлю-тюрлю эришиуле бардырылгъандыла, ол санда 37-си регионла, битеуроссей эм халкъла аралы даражада. Аналаны Аслан тиширыуланы бла эр кишилени араларында дзюдодан Россейни чемпионатын, мас-рестлингден юниорланы араларында Россейни биринчилигин, жаш адамланы араларында дзюдодан СССР-ни спортуну устасы Бабаланы  Къууанчны хурметине аталып бардырылгъан битеуроссей турнирни, футболдан СССР-ни чемпиону, спортну устасы Александр Апшевни  хурметине  жаш адамланы араларында битеуроссей турнирни энчи белгилегенди.

Быйыл республикадан 119 спортчу халкъла аралы, битеуроссей эм регион эришиулеге къатышхандыла,  129 фахмулу спортчубуз а РФ-ни тюрлю-тюрлю жыйымдыкъ командаларыны къауумларына киргендиле.
Кенгешде федерацияланы башчыларыны ишлеринде жетишимлени, болгъан чырмауланы юслеринден айтыргъа онглары болгъанды. Волейболдан федерацияны башчысы Руслан Гоноков КъМР-де жангы спорт айныгъанын  билдиргенди – пляж волейболну.
Садакъдан атыу спортну федерациясыны таматасы Алексей Кулюшин а анда юйреннген жашланы бла къызланы жетишимлерини юслеринден айтханды. Аланы араларында уа саулукълары осал болгъанла да бардыла. Алай хорламгъа итиниулюклери алагъа бийик  даражалы эришиуледе алчыланы санына чыгъаргъа болушады. Жыйылыуда  самбодан эмда шахматладан бла шашкаладан федерацияланы башчылары Замир Кушхаканов бла Артур Шахмурзов да сёлешгендиле.
Ахырында Арсен Барагунов кенгешге къатышханлагъа ачыкъ ушакъ бардыргъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди. Ол дагъыда Россейни командасын 2018 жылда Олимпия оюнлагъа къоймагъанларыны юсюнден кесини оюмун да айтханды. Тюбешиуге къатышханла спортну бла политиканы къатышдырыргъа жарамагъаныны чертгендиле.
Кенгеш  жууаплы органлагъа тийишли эсгертиулени къабыл кёрюу бла бошалгъанды.

 

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018