Жангылыкъла

Алгъа итиннген кёп затха жетишир

Майский шахарда 5-чи номерли орта школну 10-чу классыны окъуучусу Вероника Кошелева алгъа итиннген, кёпню билирге сюйген къызды. Ол айырмалы окъуучуду, мектепни жамауат ишине тири къатышады, тюрлю-тюрлю конкурслагъа, олимпиадалагъа  да барып, жетишимли болуп къайтады. Аны ючюн  къыз  «Артекге» путёвка бла саугъаланнганды, ГТО-ну сыйлы  грамотасына эмда алтын белгисине да тийишли болгъанды.

Уста кадрла хазырлаугъа алланып

 
Кёп болмай Пятигорскда халкъ мюлкню эм къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде Тири гражданланы школуну ахыр кесеги ишин башлагъанды.Бу жол СКФО-ну вузларындан студентле  «Управление пространственным развитием» эм «Муниципальный менеджмент» деген эки билим бериу  программагъа къатышырыкъдыла. Ала бир ыйыкъны ичинде семинарлагъа, тренинглеге, мастер-класслагъа  жюрюрюкдюле. Дагъыда къырал эм муниципал самоуправление жаны бла окъугъан специалистлеге дебатла, тюбешиуле эм «тёгерек столла» къураллыкъдыла.   

Уллу илмугъа гитче атламла

 Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде дисциплинала аралы проектлени конкурсу ётгенди. Анга Бабугентде кадет школ-интернатны, Нальчикни 20-чы, Бахсанны 6-чы эм Хасанияны 16-чы номерли  орта школларыны келечилери къатышхандыла.

Талпыныулукъгъа тыйгъыч жокъду

Москвада саулукъларында къыяулары болгъанланы профессионал усталыкъларыны "Абилимпикс" деген 1V миллет чемпионаты бардырылгъанды. Анга тюрлю-тюрлю регионларындан бир минг бла 500 адам  къатышханды. Ма ала  талпыныулукъгъа тыйгъыч болмагъанын энтта да бир кере кёргюзтгендиле. 

Финалгъа чыкъгъанла Дубайгъа барлыкъдыла

«Сабийлени эм жаш тёлюню ишлери жаны бла регионла аралы методика ара» сабийле эм жаш тёлю бла ишлеген  специалистлеге Битеуроссей профессионал конкурс бардырады. Анда хорлагъан  къыралны атындан келир жылда Дубайда бардырыллыкъ   «GlobalTeacherPrize» деген битеудуния саугъагъа  къатышырыкъды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла