Новости

Мен - бизнесменме

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясы «Мен бизнесменме  2016» деген битеуроссей конкурс бардырылып башланнганыны юсюнден билдиреди. Аны «ПФ «СКБ Контур» акционер общество бла «ОПОРА РОССИИ» жамауат организация къурагъандыла. Конкурсха гитче эм орта бизнес бла кюрешгенле къатышыргъа боллукъдула. Ала анда кеслерини башламчылыкъларыны юсюнден къысха видеороликле кёргюзтюрюкдюле.

Тонгуз грипп алтауланнга жукъгъанды

Нальчикде жашагъан 24-жыллыкъ жаш тонгуз гриппден (H1N1) сау болмай ёлгенди, деп билдиредиле КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс- службасындан.

Малкъарланы Зейтун - халкъла аралы судья

2015 жылны июлюнда Астанада спорт тутушуудан Къазахстанны президентини кубогуна эришиуледен сора да, судьяланы араларында экзамен сессия бардырылгъанды. Анга Тырныаууздан грек-рим тутушуудан спортну устасы Малкъарланы Зейтун да къатышханды.

Энергетикле жандауурлукъну да унутмайдыла

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде озгъан жылда ишни эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерине кёре, бу кезиуде ГЭС-ле бары да токдан 478,6 миллион киловатт-сагъат чыгъаргъандыла. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, ол 86 миллионнга азыракъды. Аны сылтауу Тёбен-Черек ГЭС-лени ишлеринде тюрлениуле болгъаны бла байламлыды.

Миллионер эсенг, пенсиячы тюйюлсе!

Правительствода пенсиягъа чыгъып тургъанлай да уллу файда алгъанланы социальный къошакъ тёлеуледен къуру къояргъа керекди деп, сёзню алай саладыла.

Депутатла къараучуланы санын азайтырыкъдыла

РФ-ни Федерал Жыйылыууну Къырал Думасында къабыл кёрюлген тюзетиулеге кёре, айырыу участкада хар партиядан неда кандидатдан къараучуланы санын эки адамгъа дери азайтыргъа белгиленеди. Законопроект экинчи окъулуууна иги да тюрленнгенди – алгъын КПРФ-ни айтханы бла беш къараучу бла чекленип къалыргъа деп, алай кёргюзтюлген эди.

Республиканы аты игилик бла айтылгъанды

Россейни МЧС-ини Шимал-Кавказ регион арасында Къыйын болумладан сакъланыуну эмда аланы хаталарын кетериуню бир къырал системасы СКФО-да 2015 жылда къалай ишлегенини эсеплерин чыгъаргъандыла.

Аварияда ачыгъанланы барысына да врачла тынгылы къарайдыла

КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – КъМР-ни саулукъ сакълау министри Ирма Шетова Элбрус районда жол-транспорт авария бла байламлы болумну былай ангылатханды:
«Битеу да 11 адам ачыгъанды. Толу болмагъан шартлагъа кёре, ала Самара областьдан келген туристледиле. Барысы да Элбрус районну ара больницасына жетдирилген эдиле.

От бла ойнаргъа жарамайды

Урван районну Герменчик элини орта школунда, сабийлени от тюшюуге къажау жорукълагъа эмда быллай къыйын кезиуледе ала кеслерин къалай жюрютюрге  керек болгъанларын юйретирге деп «Отха сакъ бол!» деген профилактика акция бардырылгъанды. Аны чеклеринде тамата класслада «От – шуёх эм жау» атлы ачыкъ дерс да ётгенди, деп билдиргендиле районну администрациясындан.

Улутха бла тутулгъанды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясыны къуллукъчулары «Урванский» муниципалитетле аралы бёлюмню тамата следователине РФ-ни Уголовный кодексини 290-чы статьясыны 2-чи кесегине бузукълукъ этгени ючюн иш ачхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Новости