Новости

Хата келтирген ичгичилик

Кеф болуп жолда адамны басдыргъанына ишекликде водитель тутулгъанды. Аны эркинлиги жети жылгъа сыйырылыргъа боллукъду.

Жамауат контроль тамамланылады

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда Управлениясында Жамауат советни башчысы, «Литературная Кабардино-Балкария» журналны баш редактору Хасан Тхазеплов бла аны орунбасары - Шёндюгю гуманитар академияны директору Атабийланы Алий сагъынылгъан учрежденияны башчысы полицияны полковниги Геграланы Марат бла бирге гражданланы приёмгъа алгъандыла.

Электрон амал заманны, ахчаны да аяргъа онг береди

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда управлениясы гражданлагъа эм организациялагъа болушлукъгъа быллай къырал жумушланы толтурады:
- кеси ыразылыкълары бла сюйгенлеге къырал дактилоскопия ишлени;
- адамлагъа сюд этилгенини бла къалгъаныны неда уголовный иш ачылгъаныны, ол жабылгъаныны юслеринден справкала береди;
- лицензияла хазырлайды.

Алда - тогъузунчу класс

Тёбен Чегемде математикадан устаз Жанкишиланы Исмайылны башламчылыгъы бла, терроризмге бла экстремизмге къажау кюрешге жораланып, гитче футболдан эришиуле болгъандыла. Ала жаш тёлюню терс жолладан сакълар мурат бла къуралгъандыла.

Европаны чемпионатына къатышыргъа хазырланыу

Тюменьде Иван Поддубныйни «Гран-приине» грек-рим тутушуудан 54-чю халкъла аралы турнир болгъанды. Бу эришиулеге эм кючлю спортчула къатышханлары себепли алагъа дунияны гитче чемпионаты деп да атагъандыла.

Хутуйланы Инал - умутландыргъан атлет

Элбрус райондан Хутуйланы Инал, 2015 жылны ахырында копьёну сызыуда республикалы эришиуде хорлап, Къабарты-Малкъарны атындан ЮФО-ну бла СКФО-ну чемпионатларына къатышыргъа эркинликни къоруулагъан эди.
Бу эришиуле уа алгъаракълада Краснодарда бардырылгъандыла. Анда жерлешибиз экинчи жерни алгъанды. Энди ол кесин мартны ал кюнлеринде Адлерде Россейни чемпионатында сынарыкъды.

1 февральдан пенсияла бла пособияла 4-7 процентге ёсгендиле

Россейде тюрлю-тюрлю социальный тёлеулени ёлчемлери ёсгенди. Ол санда пенсияла да. Жыл санлары жетип солургъа чыкъгъанлагъа (ол санда инвалидлеге неда юйюрню кечиндирген адамлары ёлюп, аны ючюн пенсия алгъанлагъа да) 4 процент къошхандыла. Ол тизмеге ишлеген пенсиячыла кирмейдиле. Аланы бу жол бюджетни аяр ючюн къуру къойгъандыла.

Кризисге къажау кюрешге - 750 миллиард сом

РФ-ни экономиканы айнытыу министри Алексей Улюкаев аны ведомствосу быйыл кризисден къутулууну амалын биледи, деп билдиргенди.

Лев Кузнецов ГТО-ну алтын белгиси бла саугъаланнганды

Россей Федерацияны Спорт министерствосунда ГТО комплексни мардаларын толтургъанлагъа биринчи белгилени бергендиле эмда 2015 жылда РФ-ни толтуруучу власть органларыны араларында бардырылгъан 7-чи Спартакиадада хорлагъанланы саугъалагъандыла.

Болжалда тёленмеген тазир эки кереге кёбейеди

15 январьдан 21-сине дери кезиуде Къабарты-Малкъарда административ аманлыкъланы эсепге алгъан автоматизацияланнган система жолда жюрюуню жорукъларына 11,3 минг бузукълукъ этилгенин ачыкълагъанды. Битеу да бирге 8,098 миллион сомгъа тазир салыннганды. Ыйыкъны ичинде 2,4 миллион сом тёленнгенди. Ол а битеу тазирлени 30 проценти тенгли бирди.

Страницы

Подписка на RSS - Новости