Новости

Социальный пособияла ёсгендиле

Быйыл 1 февральдан башлап РФ-ни Социальный страхование фондуну бюджетинден тёленнген социальный пособиялагъа къошулгъанды.

Къошулгъан, къорагъан да бар

Былтыр бизни республикада 113,5 миллиард сом багъасына продукция сатылгъанды. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, ол 4,5 процентге азайгъанды. Бу шарт багъала кётюрюлгени бла эмда адамланы къолайлыкълары азайгъаны бла байламлыды деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосундан.

Культураны проблемаларын ачыкълагъандыла

Кёп болмай Май районну администрациясыны юйюнде культура бёлюмню жыйылыуу болгъанды. Анда саулай да муниципалитетде къаллай жумушла тамамланнганларын эмда быйыл жангы жылда къаллай ишле этилирге керек болгъанларыны юсюнден айтхандыла. Ол жаны бла оюмун районну культура бёлюмюню башчысы Ольга Бездудная докладында билдиргенди.

Тирнеклик иги тюрлениуле келтиргенди

Тёбен Чегемни жер-жерли администрациясында былтыр элде тамамланнган жумушланы эсеплерин чыгъарыу бла байламлы жыйылыу бардырылгъанды. Аны ишине район администрацияны башчысыны орунбасары Жанкишиланы Жагъафар, Билим бериу управленияны башчысы Жанна Арипшева, къауум учрежденияланы, жамауат биригиулени таматалары, жер-жерли самоуправленияны депутатлары эм эллиле къатышхандыла.

Кюрешедиле, алай хал алыкъа къолай тюйюлдю

Республиканы Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социальный къоруулау министерствосунда КъМР-ни Правительствосуну акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери эмда аланы эркинликлерин къоруулау жаны бла комиссиясыны кенгеши бардырылгъанды. Анда былтырны эсеплери чыгъарылгъандыла эмда надзорсузлукъну профилактикасын кючлендириуню юсюнден айтылгъанды.

Эки жанына да сейирлик эмда хайырлы ушакъ

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова къыралны бек иги эмда
даражалы вузларындан бири - Москваны халкъла аралы халла жаны бла къырал
институтуну (МГИМО) делегациясы бла тюбешгенди.

Кир-кипчикге салыннган налог

Россейде кир-кипчикни жыйыуну бла аны чыгъарыуну системасы тюрленирикди, алай эсе уа, ол жумуш ючюн хакъ алыу да жангыча тергелликди. Аны юсюнден Правительствону бегимини Къурулуш эмда жашау журтла-коммунальный мюлк министерство жарашдыргъан проекти сюзюле турады. Басмада анга кир-кипчикге салыннган налог деп атагъандыла.

Гидроагрегатны тохтатхандыла

Бу кюнледе «РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери Къашхатауда ГЭС-де 21,7 мвт электрокюч чыгъаргъан гидроагрегатладан бирин тохтатхандыла. Аны бла анда кезиулю ремонт ишле бардырыллыкъдыла, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Школчуланы тартыныуларын бла хунерлерин ачыкъларча

3 февральда Къабарты–Малкъарны къырал университетинде, Ана тилни кюнюне жоралап, школчуланы арасында орус тилден ачыкъ олимпиада бардырылгъанды. Ол «Мы россияне!» деген орус тилден бла маданиятдан фестивальны чегинде къуралгъанды.  

Ветеринарияда халны тюрлендирир мурат бла

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорованы башчылыгъында законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуу болгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости