Новости

Аварияда ачыгъанланы барысына да врачла тынгылы къарайдыла

КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – КъМР-ни саулукъ сакълау министри Ирма Шетова Элбрус районда жол-транспорт авария бла байламлы болумну былай ангылатханды:
«Битеу да 11 адам ачыгъанды. Толу болмагъан шартлагъа кёре, ала Самара областьдан келген туристледиле. Барысы да Элбрус районну ара больницасына жетдирилген эдиле.

От бла ойнаргъа жарамайды

Урван районну Герменчик элини орта школунда, сабийлени от тюшюуге къажау жорукълагъа эмда быллай къыйын кезиуледе ала кеслерин къалай жюрютюрге  керек болгъанларын юйретирге деп «Отха сакъ бол!» деген профилактика акция бардырылгъанды. Аны чеклеринде тамата класслада «От – шуёх эм жау» атлы ачыкъ дерс да ётгенди, деп билдиргендиле районну администрациясындан.

Улутха бла тутулгъанды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясыны къуллукъчулары «Урванский» муниципалитетле аралы бёлюмню тамата следователине РФ-ни Уголовный кодексини 290-чы статьясыны 2-чи кесегине бузукълукъ этгени ючюн иш ачхандыла.

Ууну барысын да жуталмагъанды

Къабарты-Малкъарны наркополициячылары 3723-чю аскер бёлюмню (Звёздный эл) къуллукъчусундан гашиш наркотиги бла юч чулгъамны сыйыргъандыла. Аны битеулю ауурлугъу 7 граммды, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан. Алай ол а аскерчини биргесине табылгъан наркотикден къалгъаныды.

Хата келтирген ичгичилик

Кеф болуп жолда адамны басдыргъанына ишекликде водитель тутулгъанды. Аны эркинлиги жети жылгъа сыйырылыргъа боллукъду.

Жамауат контроль тамамланылады

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда Управлениясында Жамауат советни башчысы, «Литературная Кабардино-Балкария» журналны баш редактору Хасан Тхазеплов бла аны орунбасары - Шёндюгю гуманитар академияны директору Атабийланы Алий сагъынылгъан учрежденияны башчысы полицияны полковниги Геграланы Марат бла бирге гражданланы приёмгъа алгъандыла.

Электрон амал заманны, ахчаны да аяргъа онг береди

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда управлениясы гражданлагъа эм организациялагъа болушлукъгъа быллай къырал жумушланы толтурады:
- кеси ыразылыкълары бла сюйгенлеге къырал дактилоскопия ишлени;
- адамлагъа сюд этилгенини бла къалгъаныны неда уголовный иш ачылгъаныны, ол жабылгъаныны юслеринден справкала береди;
- лицензияла хазырлайды.

Алда - тогъузунчу класс

Тёбен Чегемде математикадан устаз Жанкишиланы Исмайылны башламчылыгъы бла, терроризмге бла экстремизмге къажау кюрешге жораланып, гитче футболдан эришиуле болгъандыла. Ала жаш тёлюню терс жолладан сакълар мурат бла къуралгъандыла.

Европаны чемпионатына къатышыргъа хазырланыу

Тюменьде Иван Поддубныйни «Гран-приине» грек-рим тутушуудан 54-чю халкъла аралы турнир болгъанды. Бу эришиулеге эм кючлю спортчула къатышханлары себепли алагъа дунияны гитче чемпионаты деп да атагъандыла.

Хутуйланы Инал - умутландыргъан атлет

Элбрус райондан Хутуйланы Инал, 2015 жылны ахырында копьёну сызыуда республикалы эришиуде хорлап, Къабарты-Малкъарны атындан ЮФО-ну бла СКФО-ну чемпионатларына къатышыргъа эркинликни къоруулагъан эди.
Бу эришиуле уа алгъаракълада Краснодарда бардырылгъандыла. Анда жерлешибиз экинчи жерни алгъанды. Энди ол кесин мартны ал кюнлеринде Адлерде Россейни чемпионатында сынарыкъды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости