Новости

Нальчикде белгили хирургла жыйыллыкъдыла

3 мартда Али Шогенцуков атлы Къабарты къырал драма театрда «Актуальные вопросы колопроктологии» деген Шимал-Кавказ илму-практика конференция боллукъду, деп билдиредиле КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

Багъыуну къыйматлы амалы - врачха мычымай жетиу

Нальчик шахар округну тиширыуларыны советини келечилери инсульт бу кюнледе биринчи номерли шахар клиника больницада бардырылгъан школуна къатышхандыла. Къан тамырлагъа бакъгъан бёлюмню башчысы Динара Чипова алагъа бу аурууну юсюнден толу хапар билдиргенди. Ол саусузну мычымай врачлагъа элтирге кереклисин энчи чертгенди.

Сатыу-алыугъа да уста специалистле керекдиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде сатыу-алыу эм туризм сфералагъа керекли специалистле хазырлау эм аланы усталыкъларын ёсдюрюу жаны бла илму-практика семинар бардырылгъанды. Аны ишине вузну преподавательлери, министерстволаны бла организацияланы келечилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле университетни пресс-службасындан.

Малкъар театрны мекямы жангыртылынады

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрда ремонт ахыр кере 1967 жылда этилген эди. Андан бери кёп заман ётгенди, мякямны халы осал болгъанды.  
Насыпха, бюгюнлюкде анга эс бурулуп, къурулуш ишле башланнгандыла. Аны директору Жангоразланы Мажит билдиргеннге кёре, 2014 жылда театрны башы бла терезелери алышындырылгъандыла.

Къар юзюлюуден сакъланыу

Россейни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда энчи бёлюмю Бахсан ауузунда  къар юзюлюп тюшерге къоркъуулу жерлени вертолёт бла учуп тинтедиле, деп билдиредиле управленияны пресс-службасындан. Бу ишни ведомствону Шимал Кавказда регион аралы авиация службасы Бийик тау геофизика институтну специалистлери бла бирге бардырадыла.

Алчыланы туура этген жараула

Тюнене Минги тауну тийресинде Россейни чемпионатында спортчула лыжалада терк учуудан биринчи жарауларын этгендиле. Эр кишиледе эм уллу кёрюмдюню Камчаткадан Иван Кузнецов болдургъанды. Ол 2065-метрлик жолну (бийикликле 590 метрге жете эдиле) бир минут бла беш секундха ётгенди. Тиширыулада уа Елена Яковишина барысын да озгъанды. Ол да Камчаткаданды.

Ахшы тюрлениуле эсленедиле

Чегем районну жер-жерли администрациясында муниципалитетни билим бериу сферасыны былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла. Жыйылыугъа жер-жерли самоуправленияны советини башчысы Хасанш Одижев, администрацияны башчысыны биринчи орунбасары Жанкишиланы Жагъафар, билим бериу учрежденияланы келечилери къатышхан эдиле, деп билдиргендиле администрацияны пресс-службасындан.

Тамамланыллыкъ жумушла алыкъа кёпдюле

Черек районну эллеринде озгъан жылда не этилгени эмда быйыл къаллай ишле тамамланыллыкълары бла байламлы жер-жерли самоуправленияланы советлерини жыйылыулары бардырыладыла. Аладан бири кёп болмай Жемтала элде да ётгенди. Мында озгъан жылда тамамланнган жумушланы эмда жууукъ заманда депутатланы айырыу бла байламлы ишни юсюнден айтылгъанды.

Ислам Хасанов - Къабарты-Малкъар Республиканы курортла эмда туризм министри

КъМР-ни Башчысы Юрий Коковну Указы бла Ислам Хасанов Къабарты-Малкъар Республиканы курортла эмда туризм министрини къуллугъуна салыннганды. Алгъын ол КъМР-ни культура министрини орунбасары болуп тургъанды. Арт заманлада Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» деген академиясыны башчысыны къуллугъун толтургъанды.

Энди медсправка керек тюйюлдю

Къууаныгъыз, машина жюрютюрге сюйгенле! Жашауугъуз энди бираз женгилирек боллукъду, алай 16 февральдан башлап.
Энди водитель праваланы алышдыргъан заманда медицина справка керек боллукъ тюйюлдю. Кертиди, жаланда бу кезиуледе:

Страницы

Подписка на RSS - Новости