Новости

Жаш тёлю коррупциягъа къажауду

Кёп болмай «Стоп коррупции!» деген республикалы акцияны чеклеринде Чегем шахарны культура юйюню майданында жаш адамла, улутхачылыкъгъа къажау турургъа чакъыргъан плакатланы да алып, акция бардыргъандыла деп билдиредиле Чегем муниципал районну администрациясыны пресс-службасындан.

оюнла, телемостла, экскурсияла

2015–2016 окъуу жыллада Россейде «Окъуу учреждениялада финансла жаны бла билимни ёсдюрюу кюнле» деген битеуроссей проект бешинчи кере бардырылады. Ачыкъ дерслени чеклеринде школчула, студентле белгили финансистле бла тюбеширикдиле, ахча бла байламлы ишни бардырыргъа юйренирикдиле.

Перинатальный араны къурулушун терклендириуню мадарлары белгиленнгендиле

КъМР-ни къурулуш эмда жашау журтла-коммунальный мюлк министри Анзор Тутуков Нальчикде ишлене тургъан перинатальный арада болгъанды эмда объектни къурулушу жаны бла штабны жыйылыуун бардыргъанды. Мекям Нальчикде Шогенов орамда Больницала шахарчыкъны тийресиндеди. Ол битеу да 32 минг квадрат метрден аслам жерни тутады. Къурулуш ишлени «Юникс» МК ООО россейли компания бардырады.

Кинобузгъа жер-жерледе къарайдыла, махтайдыла

КъМР-ни Парламентини Культура, граждан обществону институтларын айнытыу эм асламлы информация органла жаны бла комитетини башламчылыгъы бла белгили жырчы, КъМР-ни, Север эм Юг Осетия республикаланы, Адыгеяны сыйлы артисти, энди уа режиссёр эм сценарист Султан Хажироков бла тюбешиу болгъанды.

Жаш тёлюню наркотикледен сакълар ючюн

8 февральда Къабарты-Малкъарда «Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» деген тёрели битеуроссей акция башланнганды. Аны мураты наркотиклеге къажау профилактика ишни бардырыуду.

Индияда окъургъа итиннгенлеге

Индия бла техника эм экономика жаны бла байламлыкъла къурау программаны (ITEC) чеклеринде бу къыралда быйыл март айда хакъ тёлемей къауум усталыкълагъа юйренирге онг барды. Ол тизмеге компьютерде бла эсеплеу техникада ишлеу, информация технологияла, телекоммуникацияла, предпринимательство, тёгерекдеги къудурет, къайтарып хайырланнган энергия эм башха сферала киредиле.

Аманлыкъ - къаршы жууугъундан

Былтыр ноябрь айда ингирде 22 сагъатда Эски Черек элде ючеулен, бетлерине къапла да кийип, энчи предпринимательни юйюне киргендиле. Аны керох эм бичакъ бла къоркъутуп, юй бийчесин, келинин да тюйюп, саулукъларына хата салгъандыла. Сора юйден 1,6 миллион сом багъасы алтын затланы бла ахчаны алып кетгендиле.  

Къоркъуусузлукъну къайда тийишли жалчытадыла?

РФ-ни Урунуу эм социальный къоруулау министерствосу урунууну къоруулау жаны бла эм иги амалланы ачыкълар умутда «Жетишим эм къоркъуусузлукъ» деген конкурсну бардырып башлагъанды. Анга организацияла бла биригиуле, урунууну къоруулау сферагъа жууаплы толтуруучу власть органла эмда жер-жерли власть органла къатышыргъа эркиндиле.

Аскер эсепге алыу барады

Черек районда быйыл 17 жыллары толгъан жашланы биринчи кере аскер эсепге алыу эмда аланы саулукъларын тинтиу жаны бла ишле башланнгандыла. 9 февральдан башлап бир ыйыкъны ичинде комиссариатда жаш адамла медицина комиссиядан ётерикдиле, анга киргенлени сорууларына жууапла берликдиле.

Огъурлу жумушлагъа алланнган портал

Къабарты-Малкъарда жашагъан халкъланы юсюнден жангы портал ачылгъанды. Ол республикада биринчиди эмда орус эм ингилиз тилледе чыгъады. Бу информация-жарыкъландырыу интернет-ресурс бизде жашагъан миллетлени тарыхларына, маданиятларына, адабиятларына, тиллерине жораланады.

Страницы

Подписка на RSS - Новости