Новости

Уллу объектлени бир къауумуну къурулушлары къалай баргъанларына къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде бардыргъан кенгешде республиканы уллу объектлерини бир къауумуну къурулушларын ахырына жетдириуню онглары сюзюлгендиле.

Даражалы спорт клубха чакъыргъандыла

Яникой элни ремонтдан сора ачылгъан Маданият юйюнде боксдан Къабарты-Малкъар Республиканы кубогуна эришиуле бардырылгъандыла. Ала замансыз дуниядан кетген жаш боксчу Газаланы Залимни жашы Альбертге  жораланнгандыла.

Эм кючлюлени санында

«Профсоюзы» физкультура-спорт обществону ара советини Пятигорскда боксдан биринчилигине къыралны жер-жерлеринден 2000-2001 жыллада туугъан жаш спортчула къатышхандыла. Аланы араларында Элбрус районну келечилери да болгъандыла.       

Теорияны практика бла байлап

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Ветеринарная медицина и биотехнология» факультетини клиникаларында студентлеге деп мастер-классла бардырылгъандыла. Анда доцентле Эдуард Мешев бла Аслан Ошхунов юй жаныуарланы багъыуну юсюнден сёлешгендиле. Окъуучуланы операцияла не халда бардырылгъаны, аны кезиуюнде къаллай оборудование хайырланнганы бла да шагъырейлендиргендиле.

Москваны биринчилигинден - алтын эм кюмюш майдалла

Москвада каратеден ара шахарны биринчилиги бардырылгъанды.Анга Элбрус районну олимпиада резервли сабий-жаш тёлю спорт школундан жаш каратечиле да къатышхандыла. Кеслерини ауурлукъларында Тебуланы Тау-Бек бла Рустам Нахушев хорлагъандыла.
Тебуланы Мырза-Бек кюмюш майдалны алгъанды. Аланы тренер Евгений Могилевец юйретеди.

Билимлерин эмда хунерлерин айнытыуну ахшы себеби

Кёп болмай КъМКъУ-да адабият ингир ётгенди. Ол сюйгенлени кюнюне жораланнганды, аны университетни литература клубу къурагъанды.
Жыйылыуну ача, биригиуню башчысы Антемир Жиляев анда «эркин микрофон» ишлеригин билдиргенди. Ингирни биринчи кесегинде жаш адамла бир бирлери бла иги шагъырей болгъунчу, ийменип, уялып да тургъандыла.

Жаш тёлюню асламысы юрист болургъа итинеди

2016 жылда ЕГЭ-ни берирге заявленияланы алыу бошалгъанды. Республиканы Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, аланы 4763 адам жазып бергенди.   

Къабырланы таплыкъда тутаргъа тийишлиди

Кёп болмай Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Арсен Алакаев кенгеш бардыргъанды. Анда сёз округда къабырланы тап халгъа келтирирге керек болгъаныны юсюнден баргъанды. Анга шахарны жер-жерли администрациясыны бёлюмлерини таматалары эм башхала къатышхандыла. Арсен Алакаев, шахарны къабырлары осал халда болгъанларын айтып, болумну тюзетирча керек борчланы белгилегенди.

Кёп функциялы ара къайсы жаны бла да хайырлыды

Къабарты-Малкъарны къырал эм муниципал жумушланы жалчытыу жаны бла кёп функциялы арасыны былтыргъы ишини юсюнден айтханда, ол жаланда халкъгъа угъай, бюджетге да иги хайыр келтиргенин белгилерчады. Учрежденияны пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, ол кезиуде тёленнген пошлиналаны ёлчеми 20 миллиондан аслам сом болгъанды.

Техника модельлени жарашдыргъандыла

Нальчикде Окъуучуланы илму-техника чыгъармачылыкъ арасында техника модельлени къурау жаны бла «Старт» деген республикалы конкурсну ахыр кезиую бардырылады. Учрежденияны бёлюмюню таматасы Татьяна Науянис айтханнга кёре, быйыл конкурсха асламыракъ сабий къатышханды. Финалгъа аладан 85 адам ётгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Новости