Новости

Тарыхны теренинден

Нальчикде Мария бла Виктор Котляровланы басмаларында «Пробуждение» деген ат бла китап чыкъгъанды. Аны автору Темуккуланы Борис алгъын заманланы, башхача айтханда уа, къул бла бий айырылгъан кезиуню юсюнден жазады. Изданияда архив документле аслам халда хайырланыладыла.

Тимурну кезиулю хорламы

Бу кюнледе Новосибирск шахарда онсегиз жыллары толмагъан къызланы бла жашланы араларында дзюдодан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Эришиулеге РФ-ни кёп жерлеринден эки жюзге жууукъ жаш бла къыз къатышхандыла. Бизни республикадан ары баргъан команданы РФ-ни спортуну сыйлы тренери Залим Гаданов элтгенди. Анда Уяналаны Алийни жашы Тимур  доммакъ майдалгъа тийишли болгъанды.

Багъыу иш къалай къуралгъанына багъа бичгендиле

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну жамауат советини кенгешинде багъыу учрежденияланы ишлерини юсюнден баргъанды сёз. Министерствону пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, медицина жумушланы качествосун ачыкълар умутда соруула бардырылгъан эдиле. Бу ишге битеу да 24 учреждениядан 1700 адам къатышханды.

Азауда къызыу кюнле

2016 жылда 18 февральда Минги тауну тийресинде Азау талада эр кишилени бла тиширыуланы арасында Россейни тау-лыжа спортдан эришиулери боллукъдула. Эришиуле спортну бу тюрлюсюнде эм къыйын дисциплиналагъа саналгъан – таудан терк учуп тюшюу, супер-гигант, суперкомбинация жаны бла бардырыллыкъдыла.

Жигитликлери ёсюп келген тёлюлеге юлгюдю

Тюнене Нальчикде интернационалист аскерчилени эсгертмелерини къатында совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 27 жыл толгъанына жораланып митинг болгъанды. Анга республиканы власть органларыны, жамауат организацияланы келечилери, окъуучула да къатышхандыла.

Окъууда айырмалылагъа, тирилеге, фахмулулагъа - КъМР-ни Башчысыны стипендиялары

Вузланы 40 студенти бла 10 аспиранты Къабарты-Малкъарны Башчысыны стипендиясына тийишли болгъандыла. Тюнене уа Правительствону юйюнде   алагъа шагъатлыкъ къагъытла берилгендиле. Анга аталгъан къууанчлы жыйылыугъа КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова, премьер-министр Мусукланы Алий, федерал инспектор Владимир Канунников, министрле, КъМР-ни вузларыны ректорлары да къатышхандыла.

Алгъышлау сёз

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Юрий Коковну Ата журтдан тышында
кеслерини борчларын толтургъан россейлилени эсгериуню кюню бла байламлы
интернационалист аскерчилеге алгъышлау сёзю

Амур къапланны бла Тимур текени араларында бир эчки

Приморьени сафари-паркында жашагъан антлы шуёхла Амур къаплан бла Тимур теке тюйюшгендиле да, жыртхыч кырдык отлаучуну иги да букъусун бардыргъанды. Алайды да, энди аланы бир бирден айыргъандыла. Теке уа жангызлыкъда мудахланнганды.

Республиканы тамашалыгъыны юсюнден хапарлайды

Нальчикде «Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и маленьких» деген ат бла сейир китап чыкъгъанды. Быллай зат эндиге дери Шимал Кавказны республикаларында угъай, саулай да Россейни регионларында окъуна басмаланмагъанын чертирчады.

Бет жарыкълы къайтхандыла

4-8 февральда Сочи шахарда «Олимпийское завтра России» форумну чегинде «Олимпийская зарница» деген биринчи битеуроссей аскер–спорт патриот слёт бардырылгъанды. Анга эм кючлю 33 команда къатышханды. Аланы араларында Атажукино элни 1-чи номерли кадет-интернат школуну келечилери да болгъандыла. Саулай да проектде къарыуларын сынаргъа къыралны 55 регионундан юч мингден артыкъ команда къатышханды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости