Новости

Хайырланыучулагъа ЖКХ-ны юсюнден толу хапар

«Билимли хайырланыучуну школу» деген федерал проектни чеклеринде Тырныауузда семинар къуралгъанды. Сёз анда кёп фатарлы юйледе тынгылы ремонт этиуню юсюнден баргъанды.

Аскер борчларын кереклисича толтургъанланы хурметлегендиле

Черек районну эмда анда эллени администрацияларыны таматалары, афган урушну ветеранлары эм башхала Афганистанда жоюлгъан интернационалист – аскерчилени эсгергендиле.

Экология билимлерине къошхандыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде былтырдан бери ахшы проект бардырылады. Аны чеклеринде студентле политикада, илмуда, билим бериуде,  спортда, чыгъармачылыкъда да республиканы белгили адамлары бла жолугъадыла.
Алайды да, бу жол вузгъа КъМР-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Биттиланы Хаким келгенди. Тюбешиуге университетни ректору Аслан Апажев да къатышханды.

Шахарда энтта да 150 минг роза орнатырыкъдыла

Кёп болмай Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Арсен Алакаев «Объединение парка культуры и отдыха» эм «Зоопарк Нальчикский» учрежденияланы таматалары Хочуланы Али эм Забакъланы Залим бла бирге  «Горзеленхозну» жокълагъанды. Къонакъла аны мюлк къолайлыгъы бла шагъырейленнгендиле, гюлле ёсдюрген комбинатда, теплицалада, кёрмюч арада, бахчалада эм башха бёлюмледе да болгъандыла.

Кётюрюлюп келген суула хата салмазча

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю жаз башында черекле кётюрюлюп келген кезиуге хазырланып башлагъанды. Тийишли жумушла тамамланнганына контроль этерча да энчи комиссия къуралгъанды. Гидроэлектростанцияланы мекямларын суу хата келтирмезча хазырлау жаны бла  этиллик ишлени планы жарашдырылгъанды.   

Ахшы сынамны хайырлана – жангы жетишимлеге

Къарлы лыжа жоллары, чууакъ кёгю, жарыкъ кюню бла тюбегенди Минги тау бери эриширге келген спортчулагъа. Газетибизде билдире тургъаныбызча, бу кюнледе Къабарты-Малкъарда Россейни Тау-лыжа спортдан бла сноуборддан федерациясыны бла лыжа спортдан FIS атлы халкъла аралы федерацияны официальный календарьларына кёре къыралны чемпионаты бла биринчилиги бардырыладыла.

Уллу объектлени бир къауумуну къурулушлары къалай баргъанларына къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде бардыргъан кенгешде республиканы уллу объектлерини бир къауумуну къурулушларын ахырына жетдириуню онглары сюзюлгендиле.

Даражалы спорт клубха чакъыргъандыла

Яникой элни ремонтдан сора ачылгъан Маданият юйюнде боксдан Къабарты-Малкъар Республиканы кубогуна эришиуле бардырылгъандыла. Ала замансыз дуниядан кетген жаш боксчу Газаланы Залимни жашы Альбертге  жораланнгандыла.

Эм кючлюлени санында

«Профсоюзы» физкультура-спорт обществону ара советини Пятигорскда боксдан биринчилигине къыралны жер-жерлеринден 2000-2001 жыллада туугъан жаш спортчула къатышхандыла. Аланы араларында Элбрус районну келечилери да болгъандыла.       

Теорияны практика бла байлап

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Ветеринарная медицина и биотехнология» факультетини клиникаларында студентлеге деп мастер-классла бардырылгъандыла. Анда доцентле Эдуард Мешев бла Аслан Ошхунов юй жаныуарланы багъыуну юсюнден сёлешгендиле. Окъуучуланы операцияла не халда бардырылгъаны, аны кезиуюнде къаллай оборудование хайырланнганы бла да шагъырейлендиргендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Новости