Новости

Вольфрам-молибден магъадан чыкъгъан жерни байлыкълары тергеледиле

Тырныаууздагъы вольфрам-молибден магъадан чыгъарыучу жерни жангыдан хайырланып башлаугъа бизни республикада энчи магъана бериледи. Анда производство къуралса, шахарны онгдурургъа, республиканы тийресинде орналгъан производстволаны тирилтирге, хазыр инструментлени жарашдырыу бла кюрешген жангы предприятияла къураргъа да амал табыллыкъды.

Хар тилекге эс буруллукъду

КъМР-ни урунуу, иш бла жалчытыу эм социальный къоруулау министри Тюбейланы Альберт алгъаракъда Лескен районда гражданланы приёмун бардыргъанды. Ары келген адамланы жарсыуларына, тилеклерине аны бла бирге муниципалитетни жер-жерли администрациясыны башчысы Аслан Афаунов да тынгылагъанды, деп билдиргендиле район администрацияны пресс-службасындан.

Заран тюшгенле энди Терс-Къолда болушлукъ табарыкъдыла

Терс-Къолда жашагъанла эмда къонакъла энди элден чыкъмай, къыйналмай тийишли медицина болушлукъ аллыкъдыла. Стационар ара «Эльбрус – турист» организацияны арбазында ачылгъанды. Мында травпункт, амбулатория, кардиология, терапия, стоматология, поликлиника эмда терк болушлукъ тапдыргъан служба да барды.

Перинатальный араны битдирирге битеу онгла бардыла

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда республикалы бюджетге тюрлениуле кийирилгендиле, къыралны иелигинден объектле хакъсыз муниципалитетлеге берилгендиле эмда бир-бир федерал ведомствола бла бирге ишлеуню юсюнден келишимле къабыл кёрюлгендиле. Битеу да бирге 20 бегимни проекти сюзюлгенди. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Россейни бла Италияны эл мюлк министрлерини тюбешиулерине къатышханды

 Италия Республиканы Россей Федерацияда Посольствосунда КъМР-ни Башчысы Юрий Коков РФ-ни эл мюлк министри Александр Ткачёвну бла Италияны эл мюлк, аш-азыкъ эмда агъач бла байламлы политика жаны бла министри Маурицио Мартинни тюбешиулерине къатышханды. Анда эки къыралны да араларында эл мюлкде эмда экономика кооперацияда бирге ишлеулери къыйматлы болурча этиуню онглары сюзюлгендиле.

Тазирни ёлчеми кёбейгенди

Россей Федерацияны Социальный страхование фондуна страховой взносланы федерал законодательствону жангы мардаларына кёре тёлерге керек боллукъду. Аланы Фондну Къабарты-Малкъар регион бёлюмюню таматасыны орунбасары Абдуллаланы Магомет ангылатады.

Токну гитчеликден окъуна хайырлана билирге

Республиканы школларында энергетикле электрокючню хайырланыуда къоркъуусузлукъну жорукъларын ангылатыу жаны бла дерсле бардыра туруучудула. Кёп болмай МРСК СК компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню баш инженерини орунбасары Марина Василенко бла район электросетьлени тамата инженери Юрий Пальчиков Прималкинское элде орта билим берген учрежденияда болгъандыла.

Тышындан болушлукъгъа ышанып турмай...

Лячинкъая элни Маданият юйюне тынгылы ремонт этилгенден сора аны къууанч халда ачылыуу болгъанды, деп билдиредиле Чегем районну администрациясыны пресс- службасындан.

Бек хунерлилеге - махтау эм дипломла

Къабарты–Малкъар къырал университетде инновация проектлени кёрмючю болгъанды. Анга саулай да Шимал–Кавказ округдан жаш алимле къатышхандыла. Мында жетмишден артыкъ иш кёргюзтюлгенди.

Жаш тёлю акъылын кесгин ачыкълагъанды

Тюнене республиканы битеу район араларында, шахарларында сагъат онда «Стоп коррупции!» деген ат бла жаш тёлю акция бардырылгъанды. Нальчикде ол Къабарты-Малкъар Россейге къошулгъанлы 400-жыллыкъны майданында къуралгъан эди.

Страницы

Подписка на RSS - Новости