Новости

Бюджетни файдалары, къоранчлары да ёсгендиле

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда депутатла Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетни башчысын сайлагъандыла, республикалы бюджетге тюзетиулеге къарагъандыла эмда муниципал къуралыулада соруула бардырыуну низамын къабыл кёргендиле. Битеу да бирге 12 законну проекти сюзюлгенди. Жыйылыуну спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Тохташдыргъан графикден таймазгъа оноулашхандыла

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде республиканы премьер-министри Мусукланы Алийни башчылыгъы бла бардырылгъан кенгешде сёз КъМР-ге жиберилген табийгъат газ ючюн жыйышдырылгъан борчну тёлеп бошауну мадарлары сюзюлгендиле.

Республикада газ мюлкню айнытыуну амаллары сюзюлгендиле

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде «Газпром межрегионгаз» ООО-ну баш директоруну орунбасары Игорь Боткин бла тюбешгенди. Ала экиси да республиканы газ мюлкюн андан ары айнытыуну амалларын сюзгендиле.

Жигитлеге сый бергендиле

Озгъан геуюрге кюн Нальчикде Атажукин атлы маданият эм солуу паркда Ёмюрлюк отну къатына эрттенликде сагъат он бола адам кёп келген эди.

Чырайлыкъны жаратыучула

Кёп болмай КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу эм окъуучуланы республикалы илму–техника чыгъармачылыкъ арасы къурап, Нальчикни женгил промышленность колледжинде жаш парикмахерлени арасында конкурс бардырылгъанды.  

Кючлю спортчула - Камчаткадан

Тюнене Элбрусну тийресинде Россейни тау лыжаладан чемпионатында бийикден энишге терк учуп тюшюуден эришиуле болгъандыла. 1998-1999 жыллада туугъанланы араларында биринчи жерни - Наталья Шерина, экинчини уа Милена Фокина алгъандыла. Ала экиси да Камчаткадандыла. Ючюнчю жерге москвачы Анастасия Горностаева чыкъгъанды.

Регион аралы чемпионатха къатышырыкъдыла

Бу кюнледе КъМКъУ-да Кейс-Рум «Грани» деген регион аралы чемпионатха айырыу бошалгъанды. Бу проект вузлада «кейс» деген технологияны сингдириу бла байламлыды. Конкурсха право, экономика эм финансла факультетледен жети команда къатышханды: «Мэр в квадрате», «Фортуна», «Профи+», «Альтернатива», «Домино» эм «Перфект». Эришиуню  СКФУ, Росмолодёжь эмда «Машук -2015» деген форум къурагъандыла.

Мермер ташлада - батырланы тукъумлары

Былтыр Уллу Ата журт урушда жоюлгъан жерлешлерибизни атларын ёмюрлюк этген магъаналы иш болгъанды. Элбрус районнга баргъанда Кёнделеннге кирген жерде «Бушуу этген таулу» мемориалны кёпле биледиле. Бу эсгертме Къабарты-Малкъарны энчи белгилеринден бириди дерге да боллукъду.

Жерлешлерибиз Сочиде фестивальгъа къатышырыкъдыла

Нальчикни школларыны тамата классларыны окъуучулары «Здравствуй, Сочи!» деген экинчи Битеуроссей жаш тёлю спорт эм билим бериу жаны бла фестивальгъа барлыкъдыла. Ол XI Паралимпиада оюнлагъа жораланып бардырылады, деп билдиредиле Нальчик шахар округну администрациясыны пресс-службасындан.

Жапсарыу, кёл этдириу сёзле

Юрий Коков Север Осетия-Аланияны халкъына ол республиканы башчысы Тамерлан Агузаров ажымлы ёлгенине бушуу этгенин билдирип, къайгъы сёз бергенди. Аны жууукъларына бла ахлуларына ала бла бирге ачыу этгенин айтып, алагъа жапсарыу эмда кёл этдириу сёзле жоралагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости