Новости

Адамланы сурамларын, аладан келген тарыгъыуланы болжалгъа къоймазгъа

Тюнене Правительствону юйюнде Юрий Коков уллу кенгеш бардыргъанды. Анда сёз жамауатдан келген тилекле эмда тарыгъыула бла байламлы ишни игилендирирге кереклисини юсюнден баргъанды.

Къоркъуусузлукъну дерслери

Алгъаракълада Къабарты-Малкъарда къоркъуусузлукъну айыны чеклеринде КъМКъУ-ну колледжлерини окъуучуларына от тюшген заманда эмда башха къыйын болумлада адамла кеслерин къалай жюрютюрге керек болгъанларыны юсюнден дерсле къуралгъандыла. Бу ишге ОБЖ-дан устазла, МЧС-ни бла ГПС–ни келечилери эм студентле къатышхандыла. Анга къараргъа университетни ректору Юрий Альтудов да келгенди.

Къыш сууукъгъа, къыйын жоллагъа да къарамай

Байрамлагъа аталып къаялагъа ёрлеу - ол Россей Федерацияны Граждан къоруулауну ишлери, къыйын болумла эмда табийгъат къыйынлыкъланы хаталарын кетериу жаны бла министерствону бёлюмлеринде къуллукъ этгенлени сыйлы борчларыды.

Шагъатлыкъ къагъытла алгъандыла

Нальчикде Басманы юйюнде бир къауум айны ичинде «Акулы пера» деген юйретиу курсла бардырылгъандыла. Ол заманны ичинде республикада белгили журналистле, кинорежиссёрла эмда башха-башха газетлерибизде уруннганла жаш адамланы юйретгендиле.

Унутулмазлыкъ сёзле, оюмла, макъамла

Кёп болмай Владикавказда, педагогика илмуланы кандидаты Гуртуланы Бертни къызы Мариям жарашдырып, «Бешик жырла» деген ат бла китап чыкъгъанды. Аны автору бу изданиягъа къарачай-малкъар, орус, дюгер, адыг, дагъыстан, Россейден тышында халкъланы фольклорларындан белляуланы жыйышдыргъанды.

Ёхтемлик бла жууаплылыкъ

Кёп болмай Жаш избирательни кюнюне жоралап, Черек районну айырыучу комиссиясы къууанчлы халда тамата классланы окъуучуларына Россей Федерацияны паспортларын бергенди.

Жюрини тамашагъа къалдыргъандыла

Ана тилни кюнюне атап, къарачай-малкъар жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фонд эришиу къурагъанды. Эки командагъа - «Таукел» бла «Аланлагъа» - кёп сейир соруу берилгенди. Ала, бек алгъа, сёз тутушладан  беш нарт сёз къурап, магъаналарын айтыргъа керек эдиле.

Биргелей тындыргъан проектле уллу хайыр келтирликдиле

Къабарты-Малкъар къырал университетде  алгъаракъда вузну попечитель советини къауумуну келечиси «Концерн Созвездие» акционер обществону башчысы Беккиланы Азрет бла тюбешиу болгъанды.

Россейде экинчи музыкалы кадет корпус бизде ачылады

Нальчикде Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтунда музыкалы кадет корпус ачыллыкъды. Ол Россейде экинчи боллугъун белгилерчады.
Ары жюрюрюкле духовой эмда даурбас музыкалы инструментлени согъаргъа юйренирикдиле, школ программаны да ётерикдиле, аскер жаны бла да билим аллыкъдыла. Кадетлени саулукъларын чыныкъдырыугъа эмда тыш къыраллы тиллени окъутуугъа энчи эс буруллукъду.

Тёрт жюз терегибиз Петрозаводскну орамларын жасарыкъдыла

Къабарты-Малкъар ары дери да Карелияны ара шахарына кёк назыладан бла наратладан 100-ден артыгъын жиберген эди. Ала «Чёрный тюльпан» эсгертмени тийрелеринде эмда Онежское кёлню жагъаларында салыннган эдиле.
Бу жол республика Петрозаводскгъа 400-ге жууукъ жаш терек саугъаларыкъды. Ала энди шахарны ара орамларын жасарыкъдыла.

Страницы

Подписка на RSS - Новости