Новости

Жаш тёлюню асламысы юрист болургъа итинеди

2016 жылда ЕГЭ-ни берирге заявленияланы алыу бошалгъанды. Республиканы Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, аланы 4763 адам жазып бергенди.   

Къабырланы таплыкъда тутаргъа тийишлиди

Кёп болмай Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Арсен Алакаев кенгеш бардыргъанды. Анда сёз округда къабырланы тап халгъа келтирирге керек болгъаныны юсюнден баргъанды. Анга шахарны жер-жерли администрациясыны бёлюмлерини таматалары эм башхала къатышхандыла. Арсен Алакаев, шахарны къабырлары осал халда болгъанларын айтып, болумну тюзетирча керек борчланы белгилегенди.

Кёп функциялы ара къайсы жаны бла да хайырлыды

Къабарты-Малкъарны къырал эм муниципал жумушланы жалчытыу жаны бла кёп функциялы арасыны былтыргъы ишини юсюнден айтханда, ол жаланда халкъгъа угъай, бюджетге да иги хайыр келтиргенин белгилерчады. Учрежденияны пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, ол кезиуде тёленнген пошлиналаны ёлчеми 20 миллиондан аслам сом болгъанды.

Техника модельлени жарашдыргъандыла

Нальчикде Окъуучуланы илму-техника чыгъармачылыкъ арасында техника модельлени къурау жаны бла «Старт» деген республикалы конкурсну ахыр кезиую бардырылады. Учрежденияны бёлюмюню таматасы Татьяна Науянис айтханнга кёре, быйыл конкурсха асламыракъ сабий къатышханды. Финалгъа аладан 85 адам ётгендиле.

«Этана» зарансыз пластик чыгъарлыкъды

Май районну тийресинде уллу къытай фирмала бла бирге «Этана» заводда полиэтилентерефталат чыгъарыргъа умут барды. Анда производство къалай къураллыгъыны, продукция заранлымыды, тюйюлмюдю деген сорууланы КъМР-ни промышленность эм сатыу-алыу жаны бла министрни орунбасары Эльдар Кяровха бергенбиз.

Быйылны бюджетине тюзетиулени къабыл кёргендиле

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорованы башчылыгъында законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда депутатла Парламентни пленар жыйылыуун 25 февральда бардырыргъа оноулашхандыла.

Миллетле эмда динле аралы халла бла байламлы къырал политиканы толтурууну жоллары сюзюлгендиле

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Юрий Коков РФ-ни Федерал Жыйылыууну Къырал Думасыны Миллетлени ишлери жаны бла комитетини председатели Гаджимет Сафаралиев бла тюбешгенди.

Игиликге итиниулюк

17 февральда Нальчикде Кёп функциялы жаш тёлю араны эм «Помоги ближнему» деген жамауат организацияны болушлугъу бла «Капля добра» деген донорлукъ акция ётерикди. Аны Къабарты-Малкъарны машиностроение эм жол мюлк колледжини ючюнчю курсуну окъуучусу, «Жангы бетле» деген проектни жигити Рустам Дударов бардырады.

«Саулукъ» барысындан да кючлюдю

Тёбен Чегемни орта школунда, Ата журтну къоруулаучуну кюнюне жораланып, жаш тёлюню терс жолдан сакълар мурат бла эришиуле бардырылгъандыла. Аланы устаз Байтуугъанланы Рашит къурагъанды.

Нальчикде белгили хирургла жыйыллыкъдыла

3 мартда Али Шогенцуков атлы Къабарты къырал драма театрда «Актуальные вопросы колопроктологии» деген Шимал-Кавказ илму-практика конференция боллукъду, деп билдиредиле КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Новости