Жангылыкъла

Губула тирилген кезиу башланады

Быйыл мартны  ал кюнлеринден башлап  губула къабып  республиканы медицина учрежденияларына 21 адам келгенди, деп билдиргендиле Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюнден.
Бизни республика кърым геморрагия безгек (КГЛ) жайылыргъа къоркъуулу жерге саналады. Ол саулукъгъа уллу заран салгъан, бирде ёлюмге да келтирген аман аурууду. Кёбюсюнде ол  губу къапхандан сора жугъады,  алай къуртну къол бла эзгенде да хата жетерге боллукъду. 
Озгъан жылны эсеплей айтханда, профилактика ишлени хайырындан республикада губуланы эм тири кезиулеринде ол ауруу тюбемегенди.

Электрон кабинетни хайырланнганланы саны 11 миллиондан атлагъанды

Россейни Пенсия фондунда электрон кабинет ишлеп башлагъанлы ауукъ заман ётгенди. Адамлагъа таплыкъгъа ол дайым жангыртылгъанлай турады. Жангыз да былтыр анда 13 жангы сервис ачылгъанды, аланы асламысы фондха тюрлю-тюрлю тёлеулени тохташдырыр ючюн хайырланыладыла.

Борчлары болгъанланы мюлклерине арест салгъандыла

Кёп болмай налогла службаны келечилери бла бирге  сюд приставла кёп заманны ичинде   налогларын   тёлемей    тургъанланы  арасында рейд бардыргъандыла.   

КъМКъУ-да Битеуроссей илму конференция ётерикди

Къабарты-Малкъар къырал университетде «Жаш алимлени къыйматлы, жангы проектлери» деген VIII битеуроссей илму конференция ётерикди. Анга студентле, аспирантла эм жаш алимле къатышырыкъдыла, деп билдириледи вузну сайтында.
- Конференция: физика, математика эм информация, химия,  материалланы юсюнден илму,  биология, экология, медицина, информациялы технологияла, эсеплеучю техника, машиностроение, инженер механика бёлюмледен къураллыкъды. Аны чеклеринде 2018 жылда «Жаш тёлю илму-инновациялы конкурсха къатышхан» (У.М.Н.И.К. 2018)  программагъа кёре ахча саугъагъа КъМР-ни жаш алимлерини арасында эм иги инновациялы проектлени  конкурсу бардырыллыкъды.  Анга 18-30-жыллыкъла, ол санда студентле, аспирантла эм жаш алимле, къатышырыкъдыла.
 

Къобузчула, жырчыла да сынашхандыла

Нальчикде  Искусстволаны Шимал-Кавказ институтуну  культура колледжинде    «Чыгъармачылыкъ бийикликле» деген  конкурс  баргъанды. Анга  Шимал Осетия-Аланиядан, Дагъыстандан, Чеченден, Ингушетиядан, Къарачай-Черкесден, Къабарты-Малкъардан, Дондагъы Ростовдан, Ставрополь, Краснодар крайладан да  150-ден  артыкъ адам къатышханды. Аланы араларында  сабий музыка школланы окъуучулары, колледжлени студентлери, устазлары да болгъандыла.

Хорлагъанла Москвагъа барлыкъдыла

КъМКъУ бла Шимал-Кавказ къырал университет  информатикадан  «45 параллель» деген ат бла  конкурс къурагъандыла. Анга  Шимал-Кавказ регионну окъуу юйлерини биринчи курсларыны студентлери  эм школларыны абадан классларыны окъуучулары къатышхандыла – битеу да   жюзден артыкъ адам.

Экзаменле берирге, вузгъа кирирге да онг ачадыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни  физика-математика факультетинде  информатика эмда програмирование жаны бла республикалы   «Олимпиада –эстафета» бардырылгъанды.

Ана тилге аталгъан байрам

Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям!» фестиваль-конкурсну жыл сайын бардырыу эрттеден да ахшы тёреге айланнганды. Аны КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу къурап, юч ызда эришиуле бардырады: школланы, устазланы эмда сабийлени арасында.

Газ ыз энди къоркъуусузду

Кёп болмай «Газпром газораспределение Нальчик» биригиуню  келечилери Элбрус районда 1300 метр бийикликде  «Тырныаууз-Азау» участокда   кёк отлукъ баргъан быргъы къоркъуусуз болурча этгендиле.  Былтыр ырхы бузгъан  алты  чигинжи   жангыртылгъанды. 

Россейлилени жангы реформа сакълайды

2020 жылда Россейни энтта кезиулю пенсия реформа сакълайды. Ол энчи пенсия капиталны (ИПК) къурау бла байламлы боллукъду. Бу жангы амалны жашауда бардырыр ючюн ишлеген адамланы хар 1000 сомларындан 60 сом налог тыйыллыкъды деп белгиленеди. Бу проектни сюзюу озгъан ыйыкъда РФ-ни Правительствосунда болгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла