Жангылыкъла

Окъуучулагъа - грамотала, устазлагъа – ыспас сёзле

 Нальчикде биринчи номерли  санатор-лесной школ ачылгъанлы быйыл жетмиш жыл болгъанды. Анга эмда Аналаны кюнюне  жораланып бу кюнледе анда конкурс бардырылгъанды. Аны уа Нальчик шахарны тиширыуларыны совети  юйюрню даражасын кётюрюу жаны бла  проектге кёре къурагъанды.

Шёндюгю излемлеге келиширге, жангы технологияланы хайырланыргъа, жууаплылыкъны толу ангыларгъа

Чечен Республиканы ара шахары Грозныйде, Шимал Кавказны асламлы информация органларыны алтынчы форуму башланнганды бу кюнледе. Анга мингден артыкъ журналист, власть органланы, пресс-службаланы, жамауат организацияланы, бизнесни келечилери эмда экспертле келгендиле.

Жангы жылгъа – «Заман» бла бирге!

                        Сыйлы жамауат!
Биз кюн сайын республикабызда  тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхыны, маданиятыны, къууанчларыны, жарсыуларыны, ниетлери бла  муратларыны юсюнден  дайым материалла  басмалайбыз. Биз миллетибизни айтхылыкъ адамлары  унутулуп къалмазларыны къайгъысын кёребиз, алагъа махтау беребиз. Жаш тёлюбюз окъуулу, адепли, жетишимли болуруна себеплик этерге, аны огъурлу жумушлагъа кёллендирирге кюрешебиз. Ахшы адет-тёрелерибизни, ана тилибизни  сакълаугъа  энчи эс  бёлебиз.

Алгъа итиннген кёп затха жетишир

Майский шахарда 5-чи номерли орта школну 10-чу классыны окъуучусу Вероника Кошелева алгъа итиннген, кёпню билирге сюйген къызды. Ол айырмалы окъуучуду, мектепни жамауат ишине тири къатышады, тюрлю-тюрлю конкурслагъа, олимпиадалагъа  да барып, жетишимли болуп къайтады. Аны ючюн  къыз  «Артекге» путёвка бла саугъаланнганды, ГТО-ну сыйлы  грамотасына эмда алтын белгисине да тийишли болгъанды.

Уста кадрла хазырлаугъа алланып

 
Кёп болмай Пятигорскда халкъ мюлкню эм къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде Тири гражданланы школуну ахыр кесеги ишин башлагъанды.Бу жол СКФО-ну вузларындан студентле  «Управление пространственным развитием» эм «Муниципальный менеджмент» деген эки билим бериу  программагъа къатышырыкъдыла. Ала бир ыйыкъны ичинде семинарлагъа, тренинглеге, мастер-класслагъа  жюрюрюкдюле. Дагъыда къырал эм муниципал самоуправление жаны бла окъугъан специалистлеге дебатла, тюбешиуле эм «тёгерек столла» къураллыкъдыла.   

Уллу илмугъа гитче атламла

 Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде дисциплинала аралы проектлени конкурсу ётгенди. Анга Бабугентде кадет школ-интернатны, Нальчикни 20-чы, Бахсанны 6-чы эм Хасанияны 16-чы номерли  орта школларыны келечилери къатышхандыла.

Талпыныулукъгъа тыйгъыч жокъду

Москвада саулукъларында къыяулары болгъанланы профессионал усталыкъларыны "Абилимпикс" деген 1V миллет чемпионаты бардырылгъанды. Анга тюрлю-тюрлю регионларындан бир минг бла 500 адам  къатышханды. Ма ала  талпыныулукъгъа тыйгъыч болмагъанын энтта да бир кере кёргюзтгендиле. 

Финалгъа чыкъгъанла Дубайгъа барлыкъдыла

«Сабийлени эм жаш тёлюню ишлери жаны бла регионла аралы методика ара» сабийле эм жаш тёлю бла ишлеген  специалистлеге Битеуроссей профессионал конкурс бардырады. Анда хорлагъан  къыралны атындан келир жылда Дубайда бардырыллыкъ   «GlobalTeacherPrize» деген битеудуния саугъагъа  къатышырыкъды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла