Жангылыкъла

Майдалгъа тийишли кёргендиле

Кёп болмай Тебердада белгили жарыкъландырыучу Кърымшамхалланы Исламны  юйюнде аны аты бла бардырылгъан 11-чи окъуула ётгендиле. Тёрели  жыйылыугъа миллетни дунияны кёп къыралларында жашагъан илму интеллигенциясыны келечилери чакъырыладыла.

Врачла билимлерин ёсдюргендиле, онкология ауруулагъа да аслам эс бургъандыла

Кёп болмай Нальчикде Россейни  акушер-гинекология  обществосуну школуну (РОАГ)   перинатал медицина эм неонатология темагъа жораланнган жыйырма бешинчи   регион аралы  конференциясы болгъанды. Анга Шимал Кавказдан беш жюзден аслам специалист къатышхандыла, ол санда КъМР-ни саулукъ-сакълау министри Марат Хубиев да.

Автобусла тохтагъан жерлени - шахарчыла сюйгенлей

Жууукъ заманда  Ленин атлы проспектде  автобусла тохтагъан жерле жангыртыллыкъдыла. Аланы тюрсюнлерин  нальчикчиле кеслери сайлагъандыла, деп билдиргендиле шахар округну администрациясыны пресс-службасындан.

Къашхатауда физкультура-саулукъну кючлендириу комплекс ишленирикди

Черек районну Къашхатау элинде жууукъ заманлада  саулукъну кючлендириу эмда башха жумушланы да толтуруу жаны бла комплексни къурулушу башланырыкъды.  Анда  спортну кёп тюрлюлери бла кюреширге онг берген кенг эмда хар кереклери болгъан отоуладан сора да,  бассейн  да боллукъду.

«Акъыллы эл мюлкню» къурар муратлыдыла

Россей Федерацияны регионларында илму-производстволу кооперацияны системасын къурау жаны бла проектни къыйматлы тамамлар умутда Кърым республикада эл мюлкню илму-излем институтунда регионла аралы кенгеш бардырылгъанды кёп болмай. Аны РФ-ни Илму эм бийик билим бериу министерствосу бла Илмуланы россей академиясы къурагъандыла. Бизни республикадан анга Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни келечилери къатышхандыла: профессор Ирина Ханиева, агрономия факультетни студенти Ахмед Саболиров бла аспиранты Астемир Алоев, деп билдиргендиле вуздан.

Бизнес бла кюрешгенлени жарсыуларына эс бура

Предпринимательство бла кюрешгенде адам къаллай тыйгъычлагъа тюберге боллугъуну эмда бу ишни энчиликлерини юсюнден Май районда бардырылгъан  «тёгерек столда» айтылгъанды. Анга КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министерствосуну, Сатыу-алыу палатаны, «Бюро-Контур» компанияны, жер-жерли администрацияланы, предприятияланы, организацияланы, жамауат биригиулени келечилери эмда бизнесменле къатышхандыла. Жыйылыуну бардырыугъа Къабарты-Малкъарда предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченныйни аппаратыны специалистлери себеплик этгендиле.

Контролёрла шёндюгю техника бла сауутланнгандыла

Къабарты-Малкъарда Басхан эмда Лескен районлада электросетьледе бирикген информация-эсеплеу комплексни (ЕИВК) сингдириу барады, деп билдиргендиле «МРСК СК» компанияны республикада бёлюмюнден.

Сабийлени бла волонтёрланы аралары жууугъуракъ болурча

Нальчикде «Акрополь» солуу-той-оюн  арада  саулукъларында кемчиликлери болгъан сабийлеге  «Биз биргебиз» деген проектни чеклеринде слёт болгъанды. Анга жюзден артыкъ сабий, аланы ата-аналары, волонтёрла, тренерле эмда психолог къатышхандыла.

Кёплеге тап келген тюрлениуле

Россейде  пропискалары болмагъанлай жашагъанлагъа Пенсия фонддан тёлеулери тургъан адреслери бла бериледи. Аны юсюнден тюрлениуле мартда кийирилгендиле. Инсан социал пенсия алыр ючюн, Россейде жашагъаныны юсюнден фондха заявление жазып неда социал жумушла бла жалчытыу, тутмакъ эм билим бериу учрежденияладан алгъан документлери бла билдирирге боллукъду.

Жорукъланы сансыз этгенле жууаплылыкъдан къутулмазла

Къабарты-Малкъар Республиканы Ветеринария управлениясыны келечилери быйыл озгъан эки айны ичинде комплекс халда 23 ветеринар-санитар тинтиу бардыргъандыла. Бу иш малчылыкъ продукцияны жарашдырыу бла кюрешген производстволада эмда аны сатыу-алыу жерледе ётгенди, деп билдиргендиле ведомстводан.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла