Маданият

Музыка искусствону тынчлыкъсыз жолунда ариулукъну, тазалыкъны, миллет сезимни сакълагъанладанды

РФ-ни, КъМР-ни  да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, республиканы Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни Композиторларыны союзуну члени Владимир Моловну  чыгъармачылыкъ жолу байды, кёп тюрсюнлюдю.  Ол жазгъан макъамлада биз туугъан жерибизни айбатлыгъын,  аны тарыхын, аууазын эшитебиз.  Сёзсюз, аланы хар биринде авторну жашаугъа, адамлагъа сюймеклиги ара жерни алады.

«Имансыз» жашаууму кёрмейме

«Иман» жырчы къауум 90-чы жылланы ахырында къуралгъанды, бюгюнлюкде халкъ сюйген кёп жырчыла аны санында сахнагъа чыкъгъандыла. Аланы араларында жаш жырчы Жаболаны Арсен да болгъанды.

«Жеринге сюймеклик бюгюнлюкде да бек магъаналы болгъаны себепли, аны теренирек кёргюзтюрюк болур эдим алгъыннгы чыгъармаларымы бусагъатда жазсам»

СССР-ни Жазыучуларыны союзуну келечиси,  белгили прозаик, журналист  Гадийланы Ибрагимни «Бекболатны хапарлары», «Дыфчы киеу», «Айтылмай къалгъан хапар», «Ёч» атлы чыгъармаланы, «Нарт уя» деген магъаналы романны авторунча таныйбыз. Гадий улу бир талай жыл Къабарты  - Малкъар къырал телевиденияны художестволу бёлюмюню баш редактору,  ызы бла уа «Эльбрус» китап басманы таматасы болуп тургъанды.

Жюрек бла акъылны араларында

Сабийлигими дуниясында айланама. Кюн да анда жумушакъ, жылы эди, жауунла да кюн татыулу, гюл ийисли, ай да – жарыкъ. Жулдузла уа, узалсанг, къолунга алаллыкъча, жууукъда. Алай аланы алып, жастыкъ тюплеринде тутаргъа сюйгенле болмагъандыла бизде – ариулукъну бузгъан эсибизге да келмегенди. Ол бир жангыз адамгъа угъай, барыбызгъа да берилгенин ангылапмы? Билмейме. Унутханма.

Болгъан игиди

Узакъ жолоучулукъ нёгер этгенле бир бирге жюрек къайгъыларын айтыргъа ёч болуучудула. Алай болуп, бир жашауу келген адамгъа болжаллы къоншугъа тюшдюм. Былай къарасанг, оруслу болгъаны танылады, болсада бетинде бир тау халкъланы тиширыуларында тюбеучю жумушакълыгъ а барды. «Баям, Кавказда ёсгенледенди», – деп келди кёлюме, уллу шахарда бетлери бирча сезимсиз, бирге ушагъан адамланы кёргенимден сора.

Унутула баргъан миллет оюнларыбызны эсге сала

Бюгюн биз сизни миллетибизде кенг жюрюп тургъан эки оюн бла шагъырей этерге сюебиз. Алагъа акъылбалыкъ болгъан кезиуден башлап ойнагъандыла. Биринчи оюн  «Токъмакълашыуду».

Урушда кёргюзтюлген жигитликле бла байламлы болумланы эсге салгъандыла

Къабарты-Малкъар «Великое кино великой страны» деген Битеуроссей акциягъа къошулгъанды. Проект Экинчи дуния урушну бошалгъанына жораланнган жумуш эди.  КъМР-ни Маданият министерствосу республиканы районларыны бла шахарларыны 14 майданында кино кёргюзтюуле къурагъанды.

ТИШИРЫУ БЛА ПОЭТ

Тиширыуну – ананы, эгечни, къызны юсюнден да жазмагъан поэт болмаз. Аны юсюнден жырламагъан жырчы, аны сыфаты къанатландырмагъан суратчы да, анга деп ишленмеген юй да, анга аталмагъан умут да. Уллу поэтни, Къайсынны, чыгъармачылыкъ ишинде да бек бийик намысха, бек уллу насыпха, бек ариу сёзге тийишли тиширыуну сыфатыды. Анга аталгъан назмула кёпдюле.

Назмуларында ауур акъыллылыкъ да, тиширыу жумушакълыкъ да, поэзиягъа къуллукъ этиуню ачыкъ сёзлюгю да бирлешипдиле

Газетибизни бетлеринде атлары айтылгъан поэтлерибизни, жазыучуларыбызны, суратчыларыбызны, музыкачыларыбызны эм бирси атлары айтылгъан адамларыбызны эсгере-эсгере турабыз. Ол бизни барыбызны да тарыхыбызгъа, тилибизге, маданиятыбызгъа, адабиятыбызгъа къыйын салгъан инсанлагъа хурметибизни белгисиди.

Керти сёзню кючюне ийнаныу бла

Быйыл белгили орус поэт, жазыучу, кёчюрмечи Борис Леонидович Пастернак туугъанлы 130 жыл толгъанды.  Ол Нобель саугъагъа тийишли сёз усталадан бири болгъанды, аллай даража, белгилисича, алай кёп адабиятчыгъа берилмегенди. 

Страницы

Подписка на RSS - Маданият