Маданият

Мисирланы Алий – Сталин

Журналистге жашауунда кёп сейирлик адамлагъа тюберге тюшеди. Манга да тюшгенди аллай насып. Аладан бири Мисирланы Чофени жашы Алий болгъанды. Революциядан сора къыралда къаллай тюрлениуле болгъан эселе да, ол  барысын да кеси юсюнде сынагъанды, алагъа кеси да тири къатышханды, къыралына, халкъына да жараргъа кюрешгенди.

Жазыучу бла заман

(Тёппеланы Алим. Интервью 2010 жылда хазырланнганды)

    Жашау чархын буруп баргъан заманны артха къайтарып, тарыхыбызны бетин ачхан - ол жазыучуду. Минг-минг жыллагъа алгъа да элтир, артха къайтып, теренледен, адам улуну биринчи кюнлеринден да сёлешир.

Блокада Ленинградны таулу къоруулаучусу

Ефрейтор Атабийланы Мухарбек  Ленинград фронтну 23-чю Армиясыны 142-чи Къызыл байракълы стрелковый дивизиясыны 588-чи полкуну къауумунда къыралыбызны шимал ара шахарын немисли душманладан къоруулау сермешлеге къатышханды. Ол кёргюзтген  батырлыгъы ючюн СССР-ни Баш Советини Президиумуну атындан «Ленинградны къоруулагъаны ючюн» майдал бла саугъаланнганды. Холамлы  жаш, башха аскерчи нёгерлери, ленинградчыла бла бирге блокаданы 872 кюнюнде ачлыкъгъа, сууукълагъа тёзгенди, къанлы сермешледе эки кере жаралы болгъанды. Аны уруш жолу 1944 жылда декабрь айда   бошалгъанды. 

Ташчы кетер, таш къалыр

   Малкъарлыланы бла къарачайлыланы жашауларында ташланы магъаналары бек уллуду. Халкъны кёлден чыгъармачылыгъында аны юсюнден кёп айтылады. Къууанчында, бушууунда да таулу адам ташны хайырланнганды.

Фахмулу да, огъурлу да, жарыкъ да сёзлю

   Бу кюнледе Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы журналисти, Россейни Жазыучуларыны союзуну члени, айтхылыкъ тилманч , журналист, жазыучу  Текуланы Махайны жашы Жамалгъа 85 жылболлукъ эди. Андан тамам 32 жылын а ол «Коммунизмге жол» («Заман») газетге бергенди.

Закийге багъырдан эсгертме ишлейди

   Белгили суратчы Ахматланы Леуанны республикадан тышында да иги таныйдыла. Суратларында жерибизни айбатлыгъын, адамларыбызны ариулукъларын, субайлыкъларын кёребиз. Хар бирине къарасанг да жашны усталыгъына, Аллах берген фахмусуна сейир этесе.

Кеси заманыны фахмулу инсаны

           Бу кюнледе Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал  институтунда КъМР-ни халкъ поэти, жазыучу, кёчюрмечи, Россейни поэзия академиясыны член-корреспонденти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихни  «Эльбрус» китап басмада чыкъгъан бештомлукъ назму жыйымдыгъыны  презентациясы болгъанды. Чыгъарма поэтни 80-жыллыгъына жораланып  дуния жарыгъын кёргенди.  Аны  РФ-ни эмда КъМР-ни Культура министерстволары, сагъынылгъан  институт эмда КъМР-де «Патриот» жаш тёлю  жамауат организация «Республика хазна» атлы проектге тийишлиликде  къурагъандыла.

Даражалы конкурсда хорлагъанлагъа – сыйлы белгиле бла грамотала

 "Россейни акъ зурнуклары-2018" деген битеуроссей  конкурсда хорлагъанланы КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда  къууанчлы халда саугъалагъандыла. Бу даражалы эришиуледе бизден   отуз юч школчу, ол санда  жыр, тепсеу, сабий фольклор  коллективле да, айырмалы болгъандыла.
       Аланы алгъышларгъа башда айтылгъан ведомствону башчысы Ауес Кумыков, КъМР-ни культура министри  Мухадин Кумахов, республиканы Жазыучуларыны союзуну правленини председатели Беппайланы Муталип келген эдиле.

Фахмулу сохталарына энчи тепсеуле къурагъан балетмейстер

Быйыл Тырныаууз шахарда Къулийланы Къайсын атлы Культура юйню балетмейстери Будайланы Ануарны жашы Русланнга «Къабарты-Малкъар Республиканы культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген ат аталгъанды.  Аны ол махтаугъа тийишли болгъаны сёзсюздю. Ол анга, жашланы бла къызланы бир ненча тёлюсюн тепсерге юйрете, кёп жылланы келгенди. Аны сохталары – миллет тепсеу искусствону тасхаларын билген, не тюрлю эришиуледе, фестивальлада да алда баргъан, къараучуланы къууандыргъан белгили адамла болгъандыла.

Ышаныуну, ийнаныуну, таукелликни жырчы къаууму

  Малкъар эм къабарты жыр искусствону тамырлары, белгилисича, буруннгудан келедиле.  Эрттегили жырла, макъамла, ёмюрледен бери эшитилгенлей,  халкъ ауузунда жюрютюлгенлей, аны жашаууна терен сингендиле.  Алада миллетни тарыхы, маданияты, бир сёз бла айтханда уа, жашауу толу ачыкъланады.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият