Саулукъ

Жаш тёлю эм табийгъат – тамблагъы кюнюбюз

        Къабарты-Малкъарны Бийик тау заповедниги 1976 жылда къуралгъанды. Анда ишлерин сюйген, анга кёллери бла берилген  адамла урунадыла. Аны тийрелеринде аламат жерледен сора да, Къызыл китапха кирген битимле, жаныуарла, къурт-къумурсхала да бардыла. Ма аланы сакълау, экология болумну тазалай туруруна себеплик этиу бизни баш борчубузду.

Чабакълагъа бла башха тенгиз продукциягъа - къаты контроль

         Къабарты-Малкъарда быйыл озгъан тогъуз айны ичинде Роспотребнадзор тенгиз продукция сатхан 62 тюкенни тинтгенди. Аладан 29-нда тюрлю-тюрлю бузукълукъла табылгъандыла. Чабакъ сатхан тюкенледе санитар-техника болум жорукълагъа келишмегени, продукция тийишлисича сакъланмагъаны, алыучулагъа тюз  информация берилмегени эмда башха кемчиликле  ачыкъланнгандыла.

Бу усталыкъда жаланда кючлюле къаладыла…

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отряды къыралда бек кючлюледен бирине саналады. Анда ишлеген жашла жигитликлери бла белгилидиле. Отряд ишлеп башлагъанлы 2 минг излеу иш бардыргъанды, 5,5 минг адамны къыйын болумладан къутхаргъанды. Юсюбюздеги жылда жашлагъа 100 кере жолгъа чыгъаргъа тюшгенди эмда ала 37 адамны жашауларын сакълагъандыла. Аланы бир ненчасы бла Мечиланы Кязим атлы фондда журналист Герийланы Асият къурап тюбешиу болгъанды. 

Кеси кёргеннге бир зат да жетмейди

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Каламбий» деген экинчи ачыкъ лекторийге тынгылагъанла  жаяу туризмни (хайкингни) аламатлыгъыны юсюнден билгендиле.  Аны «Элбрус» волонтёр турист отрядны таматасы  Стас Кущев эм «Амерби»  проектни пресс-секретары  Ёзденланы Амерби бардыргъандыла. Ала тынгылагъанлагъа  кеслери кёрген кёп аламат шартланы юсюнден айтхандыла. 

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ