Саулукъ

«Манга келген баланы ата-анасына сау этип къайтарыр ючюн, билимими, кючюмю да аярыкъ тюйюлме»

Кёп сабийле садха неда школгъа жюрюп башлагъанлай ауруп тебирейдиле, алагъа асламысында кесекле тиедиле, жётел этедиле. Гитчеге быллай кезиуде терк эм тюз медицина болушлукъ этилмесе, ауруу ёпкелеге, бронхалагъа ётеди, бютюн къыйын багъылады. Бизни бюгюннгю ушакъ нёгерибиз Мурзаланы Суфиянны къызы Зулихады. Ол, Къабарты-Малкъар къырал университетини медицина факультетин бошап, Москвада И.М.

Витаминлеге бай аш-азыкъ

Къозла жюрекге хайырлы битимледен бирине саналадыла, дегенди саулукъ сакълау биригиуню Гарвард школунда медицина илмуланы доктору Марта Гуаш Ферре. Аны юсюнден «Газета.Ру» билдиреди.

Кёз аурууланы юсюнден энтта бир кере

Китап окъугъандан сора кёзлеригизге зыгъыр къуйгъанча эсе, къургъакъ хауа болгъан отоуда ала къызара эселе, аязда жилямукъла къуюла эселе, ол «къургъакъ кёз» деген аурууну, илму тилде уа анга къургъакъ кератоконъюнктивит дейдиле, белгисиди.

Кюнде кюйген бизни ДНК-бызгъа хаталыды

Къартаяма деп къоркъмай, кюнде къаллай бир заманны турургъа жарайды деген соруу арыкъ болур ючюн  не ашаргъа керекди дегеннге ушайды. Быллай оюмгъа алим, биомедицина технологияла эм къартлыкъны генетикасы жаны бла эксперт, «Илму жашауну кёбейтир ючюн» фондну вице-президенти Юрий Дейгин келгенди. Ол адамны чархы кюнде кюйгенни къалай кётюргенини юсюнден ахыр илму-медицина эсеплени  радиода «Охотники за мифами» деген бериуде келтиргенди.

Жалгъан дарманланы чыгъаргъанланы – тюрмеге

Жууукъ заманда Россейде жалгъан промышленный, аш-азыкъ продукцияны чыгъаргъанланы уголовный жууапха тартып тебирерикдиле. Аланы адамны саулугъуна заранлары болмаса да, производительлени неда тюрмеге олтуртурукъдула неда уллу тазир тёлетирикдиле. Кодексге бу тюзетиулени Роспотребнадзор МВД бла бирге жарашдыра турады, ызы бла ала Къырал Думаны къараууна ийилликдиле, деп билдиреди «Московский комсомолец-Кавказ» газет.

Ушакъны Хабибуллахланы Зульфия бардыргъанды.Жайда жарсыргъа тюшмезча

Жай жууукълашханы, жемишле бише башлагъаны бла ууланып ауругъанланы саны да ёседи. Алай чеги инфекциядан сакъланыр ючюн къыйын болмагъан жорукъланы тутаргъа керекди. Аланы юслеринден ушакъны врач-инфекционист Кульчаланы Залина бла бардыргъанбыз.

 

Жукълап, солуй билмеген адам саулугъун бузады

Белгилисича, жукъу саулукъну мурдоруду. Алай андан сора биз не зат билебиз жукъуну эмда тюшлени юслеринден? Бюгюн бизни ушакъ нёгеребиз Огъары Малкъарда больницаны баш врачы Чаналаны Аслижанды.

Гыржын рак бла диабет къоркъууну азайтады

 Ётмек семиртген этеди, анга хант къангада жер жокъду – олду бусагъатдагъы  диеталаны баш жоругъу. Алай Сиднейден тинтиучюле аны тюзге санамайдыла.  Он жылны ичинде австралиялы специалистле кеслери ыразылыкъ бла  бергенлени аш-азыкъларына къарап тургъандыла.  Ала белгилегеннге кёре, гыржын ашагъанлада  диабетден бла чегиле ракдан  аурургъа къоркъуу азыракъды. 

Бизге болушурукъ хансла, терекле да кёпдюле

Бусагъатда врачла жаланда дарманла бла чекленип къалмай, халкъ медицинаны амаллары бла да хайырланадыла. Къулакъ аурууда аланы бир къауумуну юсюнден Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врачы Зарина Хамикоева айтханды:

 

Он жылгъа жашыракъ кёрюнюрча амалла

Жыл саныбыздан таматаракъ кёрюнюрге жаланда тютюн, ичги, кёп ашау сылтауду деген оюм ол терсди. Бир-бирде таматаракъ кёрюнюрге былай къарагъанда бош къылыкъла да себеплик этип къояргъа боладыла. Аланы къурутсагъыз, билине -билине жашыракъча боллукъсуз.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ