Календарь событий

28 июля 2021

Эпидемиология болумну сюзгендиле, миллет проектле къалай толтурулгъанларына къарагъандыла

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан.

Хунерлиги, жигерлиги, адеплилиги бла да бизге юлгю эди

Хазыр журналист болуп киши да туумайды, ол усталыкъны сайлап, энди ишлеп башлагъанла сынаулары болгъанладан юйренедиле. Ол жашау тёре болуп эрттеден келеди. 

Жумарукъ

Оюмну оюм туудурады. Ма алай барады адам, жашау жолу таудан аудуруп, анда бошалгъынчы. Тюркден келген къонакъ, тау башларына къарап, сагъышлы сюеледи. Ол не сагъыш эте болур журтундан узакъда деп, мен аны оюмларын билирге кюрешеме. Тукъуму, аты да сейирдиле. Чам атха ушап. Келишмейдиле бизге. Аны бир къайгъысы болгъанын билип турама.  

«Байрым кюн кесин тазалап, межгитге алгъаракъ баргъан, Аллахуталагъа тюени къурман этгеннге тенгди…»

Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды? Башхаладан айырмалы эсе, аны къалай ётдюрюрге тийишлиди?   Соруугъа жууапны «Ислам в Евразии» газетни баш редактору - белгили ислам университет «Аль-Азхарны» бошагъан Аккайланы Хасим хажи береди:

Байламлыкъда ишлеу къыйын болумну терк кетерирге, адамланы да сакъларгъа болушады

КъМР-де Росгвардияны бла МЧС-ни управленияларыны келечилери энчи составны эвакуациясын бардырыуда, адамла аслам жыйылгъан жерледе отну ёчюлтюуде усталыкъларын ёсдюрюр муратда бирге юйрениуле бардыргъандыла. Быллай операцияла энчи составны психология жаны бла да къыйын болумлагъа хазырлылыкъда турургъа, от  ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмле бла башха структураланы байламлыкъда ишлерге юйретедиле.

Ахча толтурулмагъан эмда осал тамамланнган жумушлагъа бёлюннгенди

Прокуратура билдиреди

КъМР-ни прокуратурасы  ич ишле органланы келечисине РФ-ни УК-сыны 286-чы статьясыны 1-чи кесегине эмда 292-чи статьясыны 2-чи кесегине кёре ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол къуллугъун  артыгъы бла хайырланып, жалгъан документлени хазырлап, къырал ахча къоратылгъаны ючюн терсленеди.

Цифралы жумушланы айнытыуну къайгъысын этгендиле

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда «Регионланы айнытыу амалла: цифралы сервисле эмда платформала» деген темагъа жораланнган «тёгерек стол» бардырылгъанды. Аны «Иш кёллю Россей» организацияны республикада бёлюмю къурагъанды.

«Дарман салдырыгъыз, жаланда алай бла сакълаяллыкъсыз кесигизни, жууукъларыгъызны да»

Арт ыйыкълада республикада дарман салдыргъанланы саны иги да ёсгенди. Аны бла байламлы бюгюн биягъы ковид аурууну эмда анга къажау вакцинацияны юсюнден  сёз барлыкъды.