Календарь событий

07 июля 2021

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла ол кесине Берлиннге Европаны чемпионатына къатышыргъа жолну ачханды, Германияда да анга жетген чыкъмагъанды.

Жангы тирликни жыйыу къыстау барады

Бюгюнлюкде «Зелёная компания» эл мюлк предприятие Кременчуг-Константиновское  бла Баксанёнок элледе жашил къудоруну къыстау орады.

Насып ючюн

Айны къызы, Кюнню къызы – кеси
Кимден да акъыллы ариу, эсли.
Тенгиз Тейри аны урлап кетип,
Айны, Кюнню бирге мудах этип,

Жашырын ичгичилик – жашаугъа къоркъуу

Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну баш наркологу Евгений Брюн айтханнга кёре, къыралда ичгичилени саны 30 процентге жетеди. 

Мухаммад файгъамбарны ахыр ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды

Исламны тарыхы

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах! Бу жолгъа чыгъа,  ийманыбызны сакълай, сени ыразылыгъынга тийишли болурча ахшы ишлени тамамларгъа онг, кюч-къарыу бериринги тилейбиз».

Сынаучу лётчик

Сынаучу лётчик Жанатайланы Исмайыл Уллу Ата журт урушда болдургъан жигитлиги ючюн Къызыл Жулдузну ордени эмда кёп майдалла бла саугъаланнганды. Мамыр кезиуде да самолётланы сынагъанда кёп тюрлю чырмаулагъа тюшгенди. Самолётну чархлары ачылмагъан, кёкде кабинасына хауа кирип тохтагъан кезиулери да болгъандыла. Алай уста лётчик хар заманда да истребительни аэродромгъа хатасыз къондургъанды.

Ата-бабаларыбызны жашау-турмуш жолларыны, аланы жашау хунерликлерини юсюнден хапарлагъан тынгылы чыгъарма

«Бу ишими кёпню кёрген малкъар халкъыма жоралайма»,- деп жазгъанды Курданланы Ибрагимни къызы Сафият «Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды» деген китабыны ал бетинде. Бу магъаналы чыгъарма 2018 жылда дуния жарыгъын кёргенди.

 

Аны жюрегин тазалыкъ бла кертилик жарытхандыла

1922 жылда Черек районну Къашхатау элинде Уяналаны  Баттал бла Бицагъа ючюнчю бала туугъан эди - Валентина. Бу насыплы юйюрню  дагъыда беш сабийлери болгъанды. Жашла  ёсюп  тынгылы къуллукълада ишлегендиле. КъМАССР-ны Баш Советини Президиумуну башчысы Уяналаны Чомайны адамла бусагъатда  да уллу жюрек ыразылыкъ бла эсгередиле.

Дарман салдырырны аллында не затны билирге тийишлиди?

Прививканы этдирирге къалай хазырланыргъа керек болгъаныны юсюнден Интернетде кёп юйретиуле бардыла, соруула уа андан да кёп. Даулашла къозгъаладыла, магъаналы жууапла аздыла.

 

Бирге ишлеуню цифралы амаллагъа кёре къураргъа

Бу кюнледе Россейни бла Белоруссияны регионларыны форуму ётгенди. Ол цифралы амалла хар ишге да сингдириле баргъан заманда бирге ишлеуню жангыча къураугъа жораланнганды. 

Хант туз – акъ уу?

Жорукъланы  жокъгъа санаргъа

 Саулукъ сакълауну битеудуния организациясы (ВОЗ) инсультланы бла инфарктланы саны ёсюп баргъаныны юсюнден къайгъы эртте этип башлагъанды. Жюрек къарыусузлукъгъа гипертония келтиреди, аны баш сылтауу уа тузну мардадан оздуруп ашауду.

Байдалары

Газетибизни бетинде тукъумланы  юслеринден билдире туруучубуз. Бюгюн а кезиулю хапарыбызда Байдаланы юслеринден айтайыкъ. Бу тукъумну адамы Иссаланы тарыхларын жыйып эрттеден бери кюрешгенди.  Бу материалны да асламысында аны жазмасына кёре хазырлагъанбаз. Андан сора да, бизге болушханла Хажи-Исмайылны жашы Махмут,  Алийни жашы Мустафа эм Ибрагимни къызы Нюржан эдиле.