Календарь событий

15 января 2021

Белгили поэтлени хурметлерине эсгертме орнатыллыкъды

Кёп болмай Чегем муниципал  районну администрациясыны башчысы Юра Борсов Россейни  Художниклерини  союзуну келечиси,  скульптор Станислав Катони бла тюбешгенди.  Тюбешиуге  аны  орунбасарлары Жанкишиланы Жагъафар,  Жанна Арипшева, Тёбен Чегемни бла Шалушканы таматалары Къонакъланы Илияс эм Хачим Кунижев да къатышхандыла.

Жазылыу – 2021

Озгъан жыл, белгилисича, бек къыйын, палахлы эди. Аны ахыр айлары бютюнда. Коронавирус бла байламлы ауруу кёп къаугъа, жарсыу келтиргенди.

Буруннгулу патчахланы чам атлары

Эртте заманлада жашагъан кёп патчахланы кеслерини атларына чам атла да къошуп болгъандыла. Бирини къылыгъы, башхасыны уа бет неда сан ышаны. Не зат этерге керек болур эди Сабий сюй неда Ит сёгун деген атла берилир ючюн алагъа…

 

Журналистни кесини оюму, сёзю болургъа керекди, терсликге тёзерге, башын жабаргъа жарамайды

13 январь – Россейли басманы кюню

Керексиз даулашладан сакъланырча – келишимни тауусургъа

Юйюр – ол эр кишини бла тиширыуну бирге жашаргъа закон бла бегитилген оноуларыды. Аны къурау эм айырылыу аланы экисине да мюлклери, сабийлери бла байламлы жууаплылыкъ салады. Аны юсюнден ушакъны юрист Азамат Тохов бла бардыргъанбыз. 

 

Сыйлы Къуран адам улуну жашау жоругъуду

Къуран къалай берилгенини, аны сураларыны къуралыуларыны юслеринден Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

Дарман салыудан къачаргъа керек тюйюлдю

Грипп  жукъгъан аурууду. Андан къалай сакъланыргъа боллугъуну юсюнден Инфекция ауруулагъа эм СПИД–ге къажау  араны врач–инфекционисти Аппайланы Шамил   бла ушакъ этгенбиз.

 

Алмостула жокъ эселе, аланы юслеринден хапарла халкъда нек жюрюйдюле?

Алмосту жаныуармыды, адаммыды? Аны юсюнден даулашла бюгюн да барадыла. Кёп тюрлю миллет  литературада, артыгъыракъда фольклорда, анга тюберге боллукъду. Аны барлыгъына малкъар халкъ да ийнаннганды. Биз анга шагъатлыкъны аны таурухларында  табабыз. Журтубайланы Махти жарашдыргъан «Къарачай-малкъар мифле» деген китапда алмостуланы юслеринден толу окъургъа боллукъду. 

Шемишледен бла тахта кёгетледен 13 процентге аслам сатылгъанды

Федерал таможня  службаны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, былтыр республиканы агропромышленный комплекси чыгъаргъан продукциядан 22 миллион долларгъа экспорт этилгенди.  Ол а  планда белгиленнген кёрюмдюден 13 процентге кёпдю. 

Дачниклеге – жангы излемле бла жорукъла

Быйыл  Россей Федерацияда от тюшюу  къоркъуусузлукъ жаны бла жорукъла  къабыл этилгендиле. Анга кёре  коммерциялы болмагъан садовод биригиуле эм аланы таматалары эсге алыргъа керек жангы излемле бла жорукъла  бардыла.  Аланы юсюнден  Росреестрни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы  Виталий Дмитриев  айтханды. 
- Дачалары болгъанла  кеси жерлеринде  кир-кипчикни кетерир эм хансны да чалыргъа тийишлидиле.    

Къыйын болумлада чыныгъа, хорламгъа таймай барады

Хорламла келтирген спортчула, фахмулу жазыучула бла жырчыла, умутландыргъан алимле – ала барысы да халкъны кёлюн кётюрген, миллетлигин чертген ышанладыла. Таулу халкъ да хунерли жашлагъа бла къызлагъа байды. Ахшы муратла туудургъан уланларыбыздан бири спортчу Жаникаланы Асланды. Ол дзюдода, самбода, ММА-да жетишимлери бла белгилиди. Спортда жолу уа, чурумлагъа, къыйын болумлагъа къарамай, алгъа барыуну юлгюсюдю. 
 

Антилопала

Бу хайыуанла кёп тюрлюдюле, асламысыны тыш кёрюмдюлери кийик эчкилеге ушай эселе да, тууарлагъа жууугъуракъ малладыла. Дик-дик деген (патчах антилопа деп да айтадыла анга), къояндан уллу болмагъанындан  башлап, уллулугъу бла тууар чакълы болгъан канна антилопагъа дери да сейирлик, энчи-энчи алып айтханда, терилерини тюрсюнлюклери, мюйюзлерини тюрлюлюклери бла да бир бирден айырмалы затладыла. Аланы бир бирден айырмалыкълары жашау этген жерлерине кёредиле. Эштада, жерине кёре жиляны дегенча, бу хайыуанла да жашагъан жерлерине.

Кюннге, Айгъа, адамгъа хурмет

Акъ суучу Бабаланы Хызырны жашы Ибрахим  сюргюнден къайтхандан сора  Нальчикде медицина училищеде, ызы бла уа университетни филология факультетинде билим алгъанды. Усталыкъларыны бири  жан бакъгъан, бири – сан бакъгъан. Хорлагъан а поэзияны ныхыт жолу этди. Поэзияны биринчи сейирсиндириу дерслерин Ибрахим тауда мал кютген, бичен этген атасындан алгъанды. Андан жазгъанды: