Календарь событий

13 января 2021

Ленинград блокада

Урушну андан ары барыуунда, шахарны къутхарыуда да  магъаналы операция

1943 жылда 12 январьда къуршоугъа тюшген Ленинградны эркин этиу, блокаданы жокъ этиу операция башланнганды.  Ол кезиуге жигит шахар душманны къуршоуунда тургъанлы юч жыл озгъанды. Немисли командование Ленинград ючюн сермешде   аскерчилери, техникалары кёп санда тас боллукъларын  ангылап, шахарны ачдан, суусапдан къыйнап, жер юсюнден жокъ этерге умутлары болгъанды. Алай шахарны эркин этиу жаны бла мадарла ол къуршоугъа тюшген кюнден   тохтамагъандыла.

«Журналистни иши не заманда да тынч болмагъанды, бир затны юсюнден жаза эсенг, тохтамагъанлай сагъыш этгенлей, оюмлагъанлай турургъа тюшеди»

Россей Басманы кюнюне

Дуния башында кёп усталыкъла бардыла, аланы  ахшы да, махтаулу да этгенле уа, белгилисича, уруннган адамладыла, жанларын, къанларын да аямагъанлай, сюйген ишлерине солуугъа кетгенден сора да къуллукъ этип тургъанла.  Аллайгъа  тюберге, андан дерс алыргъа онг болса уа, ол уллу къууанчды.

 

Полициячыла финанс пирамиданы ишин тохтатхандыла

КъМР-де МВД-ны Экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау эмда Уголовный розыск управленияларыны келечилери, хыйлачылыкъ этип, адамланы ахчаларын жыйгъанланы тутхандыла.

Адамны эркинликлерин сакълау прокуратураны баш борчуду

12 январь – Прокуратурада ишлегенлени кюню

Шёндюгю заманда прокуратураны борчлары къаллайладыла, адамланы эркинликлерин сакъларгъа, законлукъну жалчытыргъа полномочиялары жетишемиди?  Аны юсюнден КъМР-ни прокуратурасында РФ-ни следствие органларыны ишлерине надзор тамамлау жаны бла бёлюмюню башчысы Мызыланы Магомет бла ушакъ бардыргъанбыз.

 

Мамыр жашауну сакълагъан жигитле – хурмет, ёмюрлюк

11 январьда Къабарты-Малкъар гитлерчиледен азатланнганды

Уллу Ата журт урушну ал кюнлеринден окъуна Къабарты-Малкъарны промышленный предприятиялары аскер продукцияны чыгъарып башлайдыла. Заводлада, фабрикалада минала, гранатла, самолёт ишлегенде хайырланылгъан фанера, аскер кийимле эм кёп башха затла этедиле.

БЕК КЪУУАНЧЛЫ КЮНЛЕРИ

Салимни бек къууанчлы кезиую эгечи босагъадан атлагъан кюню болгъанды. Аны жарыкъ кёзлерин кёрсе, дуния жарсыуларын унутханды. Хау, жаланда эки адам киргендиле аны кенг жюрегине – жашы бла эгечи. Аладан жууукъ да, татлы да болмагъанды анга дунияда.

Гепард

Гепард дунияны башында бек ариу жыртхыч жаныуаргъа саналады. Кеси да бек женгил затды. Уугъа айланнганында, кийиклени ызларындан сагъатны ичинде жюз километр терклик бла къууады. Бу орта азиялы таз деген уучу итлеге ушашлы иничке узунаякъ «киштик» Африканы къуу ёзенлеринде, Юг-запад Азияда тюбейди. Гитчелигинде адам къолуна тюшсе, бек женгил юйюрсюнеди. Ол себепден эртте заманладан бери да байланы бла бийлени юйлеринде аланы киштикленича, ариу жаныуарланыча тутхандан сора да, къалауур итленича да хайырланнгандыла, ала бла Африкада антилоп уулагъа, Азияда уа эчки уулагъа жюрюп  болгъандыла.

Электрон амал бла тёлеулеге сурам ёседи

Озгъан жылда Къабарты-Малкъарда тюрлю-тюрлю  товарла бла жумушла ючюн картала бла 24,6 миллион сом чакълы тёленнгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ол эки кереге кёпдю. Быллай амалны  бюгюнлюкде жамауатны 43 проценти хайырланады эмда аны ёлчеми   16,7 миллиард сомгъа жетеди.  

Бий-Мырзаны къаласы

Ахыр кесеги

Кече Къазан къая башында, шыякылада къалгъандыла да, уяннганда уа:

- Бир аман тюш кёрдюм, - дегенди Салал, - Сизни къалагъыз кюе, ичинде адамла тышына чыгъалмай жиляй, аланы къутхарыргъа уа киши да жокъ. Къоркъуп уяндым.

Ток бла ишлеген прибор кюйгенине ким жууаплыды?

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.  Иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип, дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

Ипотеканы теркирек тёлеуню беш амалы

Эсеплеге кёре, хар бешинчи россейли фатарны кредитге алады. Бу ишни борчха кирмей тамамларгъа не бек сюйсек да, кёбюсюнде ансыз болалмайбыз. Ипотеканы алгъандан сора  адамланы асламысы аны теркирек тёлерге кюрешедиле. «Комсомолка» тёлеуледен кёпге создурмай къутулурча талай амал тапханды.

Дунияда бола тургъан ишле

Къайсы сенаторлагъа болжалсыз ишлерге къоярыкъдыла?

Россейни Президенти Федерация Советге (ФС) 30-гъа дери келечисин (аладан 7-чи ёлгюнчюге дери сенаторланы къуллукъларын толтураллыкъдыла) иерге боллукъду, алай ол бу онгу бла алыкъа хайырланмагъанды. Бусагъатда Советге 170 инсан киредиле: хар субъектден   экеулен. Владимир Путин президент къуллугъуну болжалы тауусулса, кеси да аллай сенатор болургъа эркинди, аллай онг Дмитрий Медведевге да берилгенди.

Парашют заманында жайылмагъанды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары  Чегем ауузда турист жоюлгъаныны сылтауларын тинтедиле. 

Республиканы инсанларын 120 миллион сомгъа алдагъандыла

Право низамны сакълаучула хыйлачылыкъ этгенлерине эмда  ахчаны жыйыу жаны бла ишни къурагъанларына ишеклилени  тутхандыла. 

Аш орун аурумаз ючюн

Жарсыугъа, студент жыллада уллу кёллю болуп, заманында аш ашамай, кёпле аш орунларын бузадыла, алгъын сагъатча ишлеген чегиле кеслерин билдирип башлайдыла. Не зат сагъайтыргъа керекди? Алгъын  халгъа къайтыргъа онг бармыды? Аны юсюнден Нальчик шахарны биринчи поликлиникасыны врачы Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз.