Календарь событий

12 августа 2020

Минги таугъа чыкъгъанын коллегаларына жоралагъанды

Бу кюнледе  83 жылы болгъан Жаппуланы Рамазан Минги тауну тёппесине кётюрюлюп  эрттеден салгъан муратын толтургъанды. Аны быллай  къыйын эм магъаналы жумушха  хазырлыгъыны   юсюнден алгъаракълада  социал сетьледе да  билдириле  тургъанды. 

Тараканла россейлилени фатарларындан къайры гунч болгъандыла

Эсигиздемиди, мындан 20 жыл алгъа кёп къатлы юйледе жашагъанланы жанларындан тойдуруп тургъан тараканланы юслеринден хапарла хар подъезд сайын айтылгъанлары. Адамла аланы къурутууну амалларын бир бирге юйретгендиле,  къайдан чыкъгъанларыны сылтауларын сюзгендиле, не кючлю уу да сал, бир-эки ыйыкъдан къайтып къалгъанларына тарыкъгъандыла. Бюгюнлюкде уа? Не болгъанды? Бу къурт-къумурсхала фатарланы асламысындан сунмай тургъанлай гунч болуп нек къалдыла? Ала ядерный урушха да чыдарыкъдыла, деп айтылып тургъанды да.

Илишан атыу

Малкъарлыланы жашауларында уучулукъ энчи жерни алгъаны белгилиди. Аны бла байламлы ата-бабаларыбызны заманындан бери жаш сабийлени илишан атыугъа юретип болгъандыла. Асламында ала садакъдан, мужурадан эм ушкокдан атышхандыла. Бу жумушда ахшы жетишимле болдурур ючюн, ёсюп келген жашчыкъланы араларында эришиуле бардырыу бек кенг жайылып болгъанды.

Гыржын рак бла диабет къоркъууну азайтады

 Ётмек семиртген этеди, анга хант къангада жер жокъду – олду бусагъатдагъы  диеталаны баш жоругъу. Алай Сиднейден тинтиучюле аны тюзге санамайдыла.  Он жылны ичинде австралиялы специалистле кеслери ыразылыкъ бла  бергенлени аш-азыкъларына къарап тургъандыла.  Ала белгилегеннге кёре, гыржын ашагъанлада  диабетден бла чегиле ракдан  аурургъа къоркъуу азыракъды. 

ТАУГЪА КЪАРАП

Бетин Жантуугъан таба буруп, олтурады жылы келген адам, бата баргъан кюнню ашыра. Акъырын келип, ушагъыулу тиширыу аны инбашына жылы жабыу атады. Сора, бир кесек сюелип, аны сагъышларын бузаргъа болмай, келгенича, тауушсуз кётюрюледи алаша босагъадан.

Чемпион атын юч кере къоруулагъан каратечи

Озгъан жыл Румынияда Брашов шахарда стилевой каратени ашихара тюрлюсюнден дунияны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъан эдиле. Алагъа жыйырма къыралдан юч жюзден аслам спортчу жаш тёлю, юниор эм абадан жыл сан категориялада хорлам ючюн кюрешгендиле. Эришиуге РФ-ни жыйымдыкъ командасыны санында бизни жерлешлерибиз да къатышхандыла. Ала алгъан эки «алтын», бир «кюмюш», эки да доммакъ майдалла уа Россейге битеукоманда зачётда экинчи жерге чыгъаргъа онг бергендиле.

Тахта кёгетле жыйыуну къыстау заманы

 Къабарты-Малкъарны бахчаларында къыстау  тахта кёгетлени – нашаны, помидорну, соханны, хобустаны - жыядыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну  пресс-службасындан.

Юйсюз итлени кёплюгю - жамауатха къоркъуулуду

Кёп болмай Битеуроссей халкъ  фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю(ОНФ) республиканы Правительствосуна хауле итле контрольгъа алынырча   обращение  жибергендиле. Эсге сала айтсакъ,  бу жаны бла    эрттеден бери  республикада тийишли  закон  ишлейди. Болсада,  анга да къарамай,  жыл сайын жамаутдан аслам тарыгъыу келеди. Аланы асламысы Нальчикни орамларында бла муниципал  районлада хауле итлени кёп жайылгъанларыны сылтаууду.   

Сиз керекли информацияны басмадан, телевидениядан, радиоданмы огъесе Интернетденми аласыз?

Жангызда бир он-онбеш жыл мындан алгъа бу соруугъа жаланда бир жууап бериллик эди. Алай къысха кезиуню ичинде техника къыстау айныгъанды, аны бла бирге уа адамланы жашаулары да тюрленнгенди. Мобильный телефонла, электрон-китапла, кючлю компьютерле, Интернет… Биз хар кюнюбюзде да аланы хайырланмай болалмайбыз. Алай бла информацияны тапхан къайда тынчыракъды, ол къайда тюзюрек берилгенин билир ючюн, биз соруу бардыргъанбыз.     

 

Барма билгичге жалынып, ол къадарынгдан къутхармаз

Жыйырма биринчи ёмюрде   хуржун  телефонланы хайырларындан не узакъ жерге да сёлеширге онг барды. Бир планетадан башхасына ракетала учадыла, компьютерле адамланы орунларына ишлейдиле. Былай терк айнып, тюрленип баргъан дунияда ахырысы бла да тюрленмеген бир зат барды: адамла билгичлеге  алгъын къалай жюрюген эселе да, тюз алай жюрюгенлей турадыла. «Тюз алай» дегеним да терсди, алгъындан эсе да кёп. Не зат излейдиле?

Эльбрусиаданы кезиулю къууанчы

Къабарты-Малкъар  жыл сайын бардырылгъан  «Эльбрусиада» фестивальгъа къатышханлагъа  жылы тюбейди. Быйыл ол бешинчи кере бардырыллыкъды эмда Уллу Хорламны 75-жыллыгъына жораланырыкъды. Бу магъаналы жумушну Россей  альпинизмни федерациясы бла Евразиялы альпинизмни ассоциациясы къурагъандыла.

Окъуучулагъа медицина къапла киерге борч боллукъду

Кёп болмай РФ-ни илму эм бийик билим бериу жаны бла министри Валерий Фальков коронавирусха профилактика бардырылгъан кезиуде  жангы окъуу жылгъа хазырланыулукъну юсюнден   вузланы ректорлары бла  видеоконференция  ётдюргенди, деп билдириледи КъМКъУ-ну пресс-службасындан.  

Чапыракъла шууулдайдыла арбазда

Жангыз адам айланады шахар орамлада. Баям, нёгер тапмагъандан угъай, алай сюйюп. Ансы бу ариу, субай, мудах кёзлю тиширыуну жанында ким да аламат кёрюнюрюгю хакъды.

Адепсизлигин ахча бла киши да жабаллыкъ тюйюлдю

Сагъышла
Къууанч, бушуу болгъан жерледе бир адепсиз кишиге терк-терк тюберге тюшеди. Былай  къарасанг, тынч адамды, даууру, къаугъасы жокъду дерсе. Алай аны азыкъ ашагъан заманда былхымсызлыгъын, адепсизлигин кёргенни кёлю бокъланмай къалмайды.

Къурулушчула ишлерин тынгылы этгендиле

«Демография» миллет проектни чеклеринде Майский шахарда биринчи номерли гимназияны къатында «Тейри къылыч» ясли ишленнгенди. Районну администрациясыны башчысы Татьяна Саенко бу кюнледе ары барып, хар неге да къарагъанды, деп билдиргендиле администрацияны пресс-службасындан.

Бизге болушурукъ хансла, терекле да кёпдюле

Бусагъатда врачла жаланда дарманла бла чекленип къалмай, халкъ медицинаны амаллары бла да хайырланадыла. Къулакъ аурууда аланы бир къауумуну юсюнден Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врачы Зарина Хамикоева айтханды:

 

Он жылгъа жашыракъ кёрюнюрча амалла

Жыл саныбыздан таматаракъ кёрюнюрге жаланда тютюн, ичги, кёп ашау сылтауду деген оюм ол терсди. Бир-бирде таматаракъ кёрюнюрге былай къарагъанда бош къылыкъла да себеплик этип къояргъа боладыла. Аланы къурутсагъыз, билине -билине жашыракъча боллукъсуз.