Календарь событий

03 июля 2020

Сабийни семизлигини сылтаулары

 Сабий саддан башлап окъуна бир-бир балачыкъла семизчикледиле, башхалары уа арыкъладыла. Аны сылтауу недеди? Бу соруугъа жууапны Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны педиатры Наталья Лукина береди:

 

«Къара археологланы» хаталары жетгенди, алай тарых байлыкъ а сакъланнганды

Къабарты-Малкъарда ишчи жолоучулукъ бла РАН-ны Археология институтуну, суратлау искусстволаны А.С. Пушкин атлы къырал музейини бла Кавказны археология институтуну бирикген экспедициялары болгъанды. Аланы муратлары Урван элни тийресинде шиякыланы тинтиу эди.   Экспедициягъа РАН-ны Президиумуну кенгешчиси эм член-корреспонденти, археолог Рауф Мунчаев, А.С. Пушкин атлы музейни директору Марина Лошак, белгили археологла, республиканы адамлары къатышхандыла.

Муратым - тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле. Аладан бири  Алтууланы Магометни бла Гадийланы Ануарны къызы Клюзаны жашлары Асланды.

Кёлю къалгъанны тилегинден къоркъугъуз

Арт заманда ислам медицина деген ангыламны юсюнден терк-терк эшитирге тюшеди. Аны  энчиликлерини, багъыу амалларыны, аны болушлугъу бла ким хайырланыргъа боллугъуну юсюнден  «Мамырлыкъ» жандауурлукъ фондну башчысы Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенбиз.

 

Жау чайкъау

«Малкъарлыла бла къарачайлыла сютден эмда сют башдан жау алыу  бла бурун заманладан  бери шагъырейдиле, мал тутуп, сют саууп тебирегенли», - дейди сют промышленностьну инженер технологу Мисирланы Хасан.  - Малчылыкъ бла уа бизни  ата-бабаларыбыз - аланла - бир талай минг жыл мындан алгъа окъуна кюрешип башлагъандыла. Ала жау чайкъаргъа къалай юйреннгенлерини юсюнден Мисир улу кеси билгенин эмда Къарачай-Малкъарны этнографлары жыйгъан материалларын жарашдырып айтады.

Тюшюнде эм кёп кёрюнюучю тогъуз затны магъаналары

А  дам тюшюнде кёрген затла аны мыйысыны солумагъаныны угъай, анга бир тюрлю жумушну толтурургъа неда бир ышаннга эс бурдурургъа кюрешген шартладыла дерни аллында, британлы сомнолог (тюшню тинтген илму) Ян Уоллес отуз жылны ичинде 150 мингден аслам тюшню сюзгенди. Башхача айтханда, ала инсаннга терк-терк кёрюне эселе, анга хайыр келтирлик бир затны билдиредиле, сёз ючюн, къаллай ишни сайларгъа неда кредитни алгъаракъ тёлерге кереклисин. Алай бла алим магъаналары болгъан тюшлени тогъуз къауумгъа юлешгенди.

Тютюнню къояма деген амал табарыкъды

КъМР – ни наркодиспансерини наркологу  Артур Пачев кёп жылланы ичинде бизни республикада орта билим берген школлада наркотиклени эм тютюнню хатасыны юсюнден лекцияла окъуп тургъанды. Жарсыугъа, быйыл коронавирус бу ишни тынгылы бардырыргъа чырмагъанды. Алай биз врач бла онлайн амал бла ушакъ этгенбиз.

 

Хант туз «акъ уумуду?»

Соруу: Хант туз хайырлымыды саулукъгъа огъесе хаталымыды?

Бёзюланы Зухура, газет окъуучу

 

«Бу усталыкъны сайлагъаныма сокъуранмайма»

Къайсы бирибиз да жаш заманыбызда къартлыкъны, къарыусузлукъну юсюнден сагъыш этерге сюймейбиз. Эсибизге келтирирге окъуна. Ол кезиу къайда эсе да узакъда къалып, бизге жеталмазлыкъча.

Суу бла жалчытхан объектле ток ызлагъа къошуладыла

 

 «Россети Северный Кавказ» компанияны бёлюмю «Каббалкэнерго»   Къабарты-Малкъарда ичер суу бла жалчытхан алты объектни  энергокюч сетьлеге  къошады.

БИР ЮЙЮРНЮ КЪАДАРЫ

Абайланы Мисост, малкъар халкъны махтаулу жашларындан бири, биринчи таулу тарыхчы, публицист, этнограф Шкантыда 1857 жылда туугъанды. Атасы Кучук, патчах аскерни офицери, анга сегиз жыл болгъанда ауушханды. Жашчыкъ Нальчикде тау школда алты жыл окъугъанды. Андан ары Владикавказда гимназиягъа киргенди. Жыйырма жылы жетмеген Мисост анда, революцияны излемлерин бардыргъан, халкъгъа эркинлик излеген жашырын халкъ кружокга къошулгъанды. Аллай ишлери ючюн тутулгъан да этгенди, алай аны терсликлерин ачыкълаялмагъандыла. Андан кетип, Мисост Тифлисде реальный училищеге киргенди.

Бу кюн не бла белгилиди

Ишчи низам къатыланады

1940 жылда 26 июньда Совет Союзда ишчи кюнню болжалы сегиз сагъатда тохташдырылгъанды. Ишден сормай кетгенле уа уголовный жууапха тартыллыкълары белгиленнгенди.

Жараула адамны низамлы этедиле, салгъан муратларынга жетиширге юйретедиле

Тикаланы Ибрагимни жашы Идирис бюгюнлюкде КъМР-ни Спорт министерствосуну олимпиалы резервини школунда тхэквондо ВТФ-ден юйретеди. 2008 жылда уа «Къабарты-Малкъарда бек иги спортчу» деген атха тийишли кёрюлген эди. Биз Идирис бла спорт  бла кюрешиуню магъанасыны, тхэквондону энчиликлерини, ол юйретген фахмулу жашланы бла къызланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.