Календарь событий

31 января 2020

Медицина болушлукъну жангы амаллары

РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну баш нейрохирургу, Россейни Илмула Академиясыны академигин, профессор Владимир Крыловну башчылыгъы бла Къабарты-Малкъарда «Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в Российской Федерации» проектни жашаугъа кийириу башланнганды. Ол къыралны жаланда сегиз регионунда бардырыллыкъды.

Ленинградны блокадниклерине – ыразылыкъ къагъыт

Къабарты-Малкъар къырал университет «Блокадалы гыржын» аты бла битеуроссей эсгериу акциягъа къошулгъанды. Анга жоралап, китапханада энчи кёрмюч къурагъандыла. Анга къараргъа бизни жерлешибиз, поэт, аслам жырланы автору эм жырчы Ефрем Амирамов да келгенди. Ол жаш телю аудиториягъа назмула окъугъанды эмда кёрмючню къурагъанлагъа жюрек ыразылыгъын билдиргенди.

Къайда да жууаплылыкъны сезиу, низамлыгъы, тизгинлилиги бла да атын айтдыргъанды

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Герпегежден Созайланы Исмайылны жашы Мыртай  устазланы хазырлагъан рабфактда окъуй тургъанлай чакъырылгъан эди аскерге.  Алгъа ол Ровно областьда сапёрланы курсларындан ётгенди. Уллу Ата журт урушха да ма мында тюбегенди. 
 

Бизни Жаратханны 99 атын билип, санагъан жаннетге кирликди

Аллахуталаны 99 аты барды, аладан аль-Хаким (терен акъыллы, билимли, ангылы) атны магъанасын бизге Абу-Ханифа атлы ислам вузну бошагъан, «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим хажи ангылатады:

Бир абыннганла жюз нек сюрюшедиле?

Бир жол журналист къауумну  Советское элде  УФСИН-ини тёртюнчю номерли  колониясына анда тургъан тутмакъланы жашаулары бла шагъырейлендирирге элтедиле. Анда тёрт жюзге жууукъ  тутмакъ тиширыу турады. Ала барысы да законну къатлап бузгъанладыла. Бир-бирле тёртюнчю-бешинчи  кере тюшгендиле бери. Колонияны начальниги Рудик Харисов: «Мында бизге  эрттеден шагъырей адамла  жашайдыла»,-деген эди. Статистика кёргюзтеди: законну къайтарып бузгъан тиширыула колонияда тюрленмейдиле, токъсан проценти бери биягъы къайтып келедиле. Бусагъатда  тутмакъла бла энчи иш бардырыргъа кюрешеди администрация.

Ичги бушуугъа жетдиргенди

Эки къарындаш, бир бирлери бла даулашып, кичиси таматаны бичакъ бла ургъанды. РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары бу шартла бла байламлы РФ-ни Уголовный кодексини 105-чи статьясыны 1-чи кесегине кёре терслеу материалла жарашдыргъандыла. 

Ана тилни сюерге, аны сыйларгъа юйретиуню баш борчуна санап

  Белгили педагогладан бири Василий Сухомлинский былай жазгъанды: "Сабий ариулукъгъа тюшюне билмесе, аны жюреги къаты болады. Аллай затладан а хыличилик, хар затны да сындырыргъа, ояргъа хазырлыкъ тууады. Ма аны ючюн эди акъылбалыкъ болмагъанлагъа гитчеликлеринден окъуна тамашалыкъны ангылай билирге, кеслери этген ишге къарап къууаныргъа юйретгеним да".
   

Къууанчда, бушууда да миллетини къатында табылгъанды

Журналистни  иши сейирликди, нек дегенде кёп тынгылы, керти адамла бла тюбешесе, аланы жашауларында халкъны къадарыны ызларын  кёресе. Телевиденияда Шахмырзаланы Аппасны къызы Елизаветаны юсюнден бериу этгенибизде, Чегем районда жашагъанла анга жюрек ыразылыкъларын билдирген эдиле.  

Агитация эскадрильяны къауумунда таулуланы аты да айтылгъанды

СССР-ни заманында самолётлагъа ат атагъан тёре болгъанды. Конструктор Шавров жарашдыргъан Ш-2 самолёт-анфибиягъа  1934 жылда «Красный балкарец» деген ат берилгенди. Ол «Максим Горький» атлы агитэскадрильягъа киргенди.  

Жолгъа биягъы эсирип чыкъгъанды

Бахсан районну полициячылары  аварияны юсюнден шартланы тинтген кезиуде водитель эсирип болгъанын ачыкълагъандыла. Бу кюнледе ингирде 23 сагъатда Заюков элни тийресинде «ВАЗ-21101» эмда «ВАЗ-2113» машинала къагъышхандыла. Аны кезиуюнде адам ачымагъанды.

Башы агъарса да, адамны жюреги къартаймайды

Районлада реабилитация аралада таулула бек аздыла. Бизни республикада абаданла тургъан къырал юйледе хазна таулула болмайдыла. Алай шёндю больницада багъылыргъа сюйгенле  айла бла сакълайдыла. Бир ай реабилитация арада тургъан абадан а толусунлай саулугъун да тинтдирип, кереклисича багъылып, анга къошакъгъа солугъан да этип чыгъарыкъды. Реабилитация ара ол Абаданланы юйю тюйюлдю. Аны багъыу амалларын толусунлай хайырланыргъа керекди. 

Жаш тёлю экологиягъа аслам эс бурурча

Кёп болмай Къабарты-Малкъар  бийик-тау заповедникде «Аманатлы  Къабарты- Малкъар» республикалы  экология проектни чеклеринде «Биз - аманатлы шуёхлабыз» деген акция  болгъанды. Анга  Мечиланы Кязим атлы жаш тёлю  библиотеканы келечилери эм  Нальчикни 12-чи номерли орта школуну окъуучулары бла устазлары да къатышхандыла.   

Чабакъчылагъа – аслам онгла

Россейде «Чабакъчылыкъны юсюнден» закон ишлеп башлагъанды. Энди кёллени бир кесеклерин ортакъгъа алып, чабакъ тутаргъа келгенледен тёлеу жыйгъан фирмаланы неда предпринимательлени алай этерге эркинликлери боллукъ тюйюлдю. Алай чабакъланы жаяргъа деп энчи къуралгъан кёлледе уа иш алгъынча къалады – алада чабакъ тутар ючюн, хакъ берирге тюшерикди.

Чагъырны юсюнден – алыучулагъа толу хапар

Жюзюмчюлюкню эмда чагъыр  жарашдырыуну  юсюнден закон быйыл биринчи июльда кюч аллыкъды. Ол  аланы чыгъарыуну, сатыу-алыуну, хайырланыуну жорукъларын тохташдырады,  деп билдиредиле информагентствола.

Къырал экзаменлеге тийишли хазырланырча

 Кёп болмай Нальчик шахар округну администрациясында къырал эсеплеу аттестациягъа (ГИА) хазырланыуну юсюнден тюбешиу болгъанды. Анга  9-чу, 11-чи класслада окъугъанланы    аталары бла аналары эм мектеплени таматалары къатышхандыла, деп билдириледи мэрияны пресс-службасындан.     

Алчы оноучуланы ачыкълап, алагъа билеклик этерге

Шимал-Кавказ федерал округдан къошулгъан конкурсчулагъа деп Пятигорскде 1 февральда  «Лидеры России-2020» деген эришиуню регионал жарым финалы ачыллыкъды. Келген 8334 заявкаладан жарым финалгъа 332 адам чакъырылгъанды, ала дистанцион халда урумда бек иги эсепле кёргюзтгенледиле.

Хорлагъанлагъа жылы тюбегендиле

Халкъла аралы хореография конкурсну эмда халкъла аралы миллет маданиятны бла фольклорну конкурс-фестивалында хорлагъан «Джигит» ансамбльге Жанхотияны Маданият юйюнде жылы тюбегендиле. Аланы алгъышларгъа Бахсан районну Маданият управлениясыны таматасы Зера Тхамадокова, Жанхотия элни башчысы Заурби Хамурзов эм элчиле келгендиле.