Календарь событий

28 февраля 2020

Ёхтемленирча адамларыбыз кёпдюле, сабийлерибизни да алача болургъа юйретейик

Къыралыбызда, андан тышында да атларын айтдыргъан айтхылыкъ адамларыбызны асламысы, ол санда спортчуларыбыз да, эллерибизден чыкъгъандыла. Аны алай болуруна уа уллу къыйын элледе сабийлени юйретиуге заманларын, къарыуларын да аямагъан адамла саладыла.

Тийишли документсиз сатыу этгенлеге тазир салынады

Ветеринар эмда фитосанитар надзорлукъ этиу жаны бла федерал службаны Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия-Алания Республикада Управлениясыны  инспекторлары, КъМР-де МВД-ны келечилери бла бирге алгъаракълада Нальчикде Абхазия майданда ярмаркада рейд бардыргъандыла.

Жарашдырыучу производство ёсгенди, аш-азыкъ чыгъарыу азайгъанды

Къырал статистиканы федерал службасыны Шимал-Кавказ федерал округда управлениясы билдиргеннге кёре, Къабарты-Малкъарда промышленный производствону индекси  2019 жылда 2018 жыл бла тенглешдиргенде 109,7 процентни тутханды.  

Аскер–патриот жырла айтып эришгендиле

Кёп болмай Чегем шахарда «Жырлайыкъ, шуёхла» деген аты  бла аскер-патриот жыр айтыудан район аралы конкурс болгъанды. 

«Бюгюннгю студентни кёз къарамы къалай тюрлене баргъаны манга сейирди»

Педагогика илмуланы кандидаты, КъМКъУ-ну социал-гуманитар институтуну ингилиз тил кафедрасыны башчысы, бу тилден окъутхан преподавательлени битеуроссей ассоциациясыны келечиси эмда аны бизни  республикада бёлюмюню таматасы Муртазланы Зуриятны  илмуну айнытыугъа къошхан юлюшю бла бирге студентлени юйретиуге салгъан къыйыны да уллуду. Биз, анга тюбеп, сагъынылгъан кафедрада билим бериуню, башха затланы юслеринден да сёлешгенбиз.

ГМО: хаталы огъесе хайырлы?

Бюгюнлюкде ГМО болгъан продуктлагъа, баям, хар ким да эс бурады. Алай ол не болгъанын, къайда хайырланылгъанын, хатасы  болгъанын  бла къалгъанын  биле болурламы?  Россельхознадзорну КъМР-де Управлениясыны специалистлери аны юсюнден оюмларын билдиргендиле.

Сынамлы волонтёрла жаш коллегаларын юйретгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Слёт добровольцев КБР» деген ючкюнлюк билим бериу форум болгъанды. Анга  школлада  бла ссузладада окъугъан 250-ге жууукъ адам къатышханды. Аны жаш коллегаларыны билимлерин ёсдюрюрге, ол санда къыйын болумланы  кезиуюнде бла саулукъларында чекленнген онглары (ОВЗ) болгъанлагъа   биринчи медицина болушлукъ берирге юйретирча   КъМКъ-ну  Волонтёр арасы къурагъанды, деп билдириледи вузну пресс-службасындан.  

Кофе саулукъгъа игимиди?

Биз кюн сайын чайда, кофе да ичебиз. Алай чай саулукъгъа иги болгъанына  ийнана эсек, кофе бла болум башхаракъды: алимлени тюрлю–тюрлю оюмларын эшите, кофени ичиу игимиди огъесе аманмыды деп арсарлы болабыз. Аны юсюнден оюмун Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны терапевти Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз.

ФАХМУСУ, ЭСЛИЛИГИ, ЧЫРАЙЫ ДА АНГА ЭС БУРДУРГЪАНДЫЛА

   Малкъар театрны келечилери - Уллу Ата журт урушну солдатлары
 

Москвада ГИТИС-ни малкъар актёр студиясында окъуп келип, сахнабызны жарытхан, артда уа Уллу Ата журт урушха кетип, андан къайтмагъан актёрладан бири Жантууланы Элмырзаны жашы Азнор болгъанды.

Гитчелеге антибиотиклени бериу аллергияны къозгъайды

Гитче сабийлени антибиотикле бла багъыу алада аллергияны къозгъаргъа боллукъду - быллай эсеплеге запад алимле келгендиле.

 

Сабан тойну адет-тёрелери, тепсеулери

Бу жол сабан тойну – жер сюрюуню тёрели байрамыны юсюнден хапарлайбыз. Материал Къудайланы Мухтарны жазгъанларына таянып хазырланнганды. Сабан той  тёрели къууанч  къауум эр киши танг аласында бугъала эм сабан агъачла бла ауузну кюнлюм жанына чыкъгъан кюнде белгиленеди. Битеу аны бла байламлы байрам жумушла да андан башланнгандыла.  Жер сюрюрге хазырланып, берекетли адамладан бири  жашил байракъны (уяна тургъан табийгъатны белгисин) орнатханды, ызы бла  энчи тилек  айтханды.

Жаш атлетлерибиз – алчыланы санында

Дондагъы Ростовда таякъгъа таянып секириуден ЮФО-ну бла СКФО-ну биринчиликлери эм чемпионатлары бардырылгъанды, анга округладан умутландыргъан жаш спортчула къатышхандыла.

Сормай келген насып

Лариса онжетижыллыгъына битеу тенглерин рестораннга жыяды. Света: «Къайдан чыкъды санга ахча?» - деп, сейир этгенинде: «Артда айтырма», - деп къойду. Ахчаны уа Аскер берген эди, наркотикле сатып. Лариса, анасы, онжыллыкъ эгешчиги Катя бла бир отоулу фатарда жашай эдиле.

Къарачай-Малкъар тилни фразиология сёзлюгюнден

Жарашууланы Зайнаф, Чыпчыкъланы Къоналийни къызы, жарашдыргъан къарачай-малкъар тилни ангылатма фразеология сёзлюгюн андан  ары басмалайбыз. Сёзлюк къарачай-малкъар тилни шатык, ётгюр, сезимли айтылыуларын билирге сюйген халкъ асламлагъа, тил илмуну усталарына, жазыучулагъа, журналистлеге, басмада, радиода, телевиденияда ишлегенлеге уллу себеплик этери баямды.
Алайды да, газет окъуучуларыбызны аланы бир къаууму бла шагъырей этерге сюебиз.

Энчи-фермер мюлклени аякъландырыу - эллени айнытыуну себеби

Кёп болмай Москвада Россейни  энчи-фермер мюлклерини эм эл  мюлк кооперативлерини ассоциациясыны (АККОР)  XXXI Съезди ётгенди.  Анга регионлада Эл мюлк министерстволаны, агропромышленный комплекс жаны бла департаментлени, Россельхозбанкны, Росагролизингни, илму аралы  келечилери, тыш къыраллы партнёрла,  800 аслам фермер мюлклени, кооперативлени  таматалары эм башхала къатышхандыла. Къабарты-Малкъарны атындан  жыйылыуда эл мюлк министрни орунбасары Чеченланы Ислам болгъанды.     
 

LTE связь тири айный барады

Бизни къыралда сотовый связь былтыр да бек тири айныгъанды. Роскомнадзорну КъМР-де Управлениясында айтханларына кёре, радиочастотный службаны специалистлери ол кезиуде РФ-де сотовый операторлада иеликде быллай связь бла жалчытхан оборудованиядан кёп къалмай 800 минги болгъанын тохташдыргъандыла.

Сабыр атабызны ол кюннгю дыгаласы кёз аллымда къалгъанды

Малкъар халкъ зор бла кёчюрюлгенли 76-жыллыгъына
     

Сабий кёргенин унутмаз дегенлей, 1944 жылны сегизинчи мартыны кюню мени да эсимде къалгъанды. Бек алгъа бизни сабыр атабыз ол кюн къалай дыгалас этгени бла. Ол заманда бизни юйюр Терек посёлкада (шёндю ол шахарды) жашагъанды. «Муртазово» темир жол станциядан узакъ бармай. Анда поездле иги кесекге тохтап, паровозлагъа суу, таш кёмюр къуюучуларын кёрюп тургъанма. 

Чыммагъакъ ариу насыбымы къап–къара боран сюйрейди…

Чалбаш адам айтады хапарын…жарсыугъа, заманны артха бурургъа онг жокъду. Биреу жутлукъдан насыбынгы оюп кетсе, бир – бирде не кесинги къорууларгъа, не къадарынгы игиге бурургъа табалмайса кюч. Жаланда чыммакъ ариу насыбынгы къап–къара боран элтип кетгенине, малтагъанына жюрегинг сынсый жашайса. Кюнден кюннге насыпсызлыгъынгы сезе…