Календарь событий

21 февраля 2020

Эки, юч отоулу фатарлагъа сурам ёсе барады

Къабарты-Малкъар юйюрню сыйын къаты жюрютген регионладан бирине саналады. Ол себепден мында   жашау журт къоллу болургъа излегенле да асламдыла. Кредит  жылгъа 18,8 процент тёлерча берилсе да, ол алыучуланы тыймайды, аны къой,  арт эки жылда адамла   кёбюсюнде эки, юч отоулу фатарланы кёбюрек алып  башлагъандыла, деп билдириледи Россельхозбанкны КъМР-де бёлюмюнден.   

Жаз башы - ёртенлени кезиую

Къабарты-Малкъарда  От тюшюуге къажау-къутхарыу службаны келечилери жыл сайын жаз башында    профилактика  ишни бардырадыла. Аны кезиуюнде  къоркъуусузлукъну  жорукъларына юйретедиле эм эсгертиу буклетле да юлешедиле.

Шахарла бла элле айбатланырча

КъМР-ни  Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосуну  жашау журтла жаны бла бёлюмюню таматасы    Астемир Аксоров айтханнга кёре, «Шахарлада 2020 жылда болумну игилендириу» деген республикалы проектни   чеклеринде  39 элде жамауат аслам хайырланнган  33  объектге эм 124 арбазгъа тынгылы ремонт этилликди.

Хакъсыз медицина тинтиулени тизмеси жарашдырылгъанды

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу быйыл  борчлу халда медицина  страхованияны фонду  бла бардырыллыкъ  багъалы  медиуина тинтиулени  тизмесин белгилегенди. Аны чеклеринде  саулай да  189 минг саусузгъа   къараллыкъды, деп билдириледи ведомствону  пресс-службасындан.

Жер тюбюню сейир дуниясын тинте

«Космопоиск» битеуроссей илму-тинтиу биригиуню бла жер-жерли спелеологланы бирикген экспедицияларыны чеклеринде Сары-Талада эм узуннга саналгъан «Главный калибр» атлы дорбуннга тюшюу болгъанды. Алимлени муратлары, алгъа жылладача, быйыл да жер тюбюнде илмугъа алыкъа белгили болгъан жангы жолланы, объектлени тизлеу, шёндюгюлю илму ангылаталмагъан табийгъат эм башха болумланы табыу эм ачыкълау эди.

Арбазланы тапландырыугъа аслам эс

Элбрус  районда «Шёндюгю шахар тийрелени къурауну» программасы тири бардырылады, деп билдриледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. Былтыр анга Тырныаууз шахар, Кёнделен, Быллым эм  Элбрус элле   къатышхандыла. 

«Мени илхамым – туугъан жерибизни тамашалыгъы»

«Белые журавли России» проектни чеклеринде «Адабиятланы парады» деген халкъла аралы конкурс къуралгъанды, анда Къабарты-Малкъардан жаш жазыучу Байтуугъанланы Исмайыл май айны эм иги жазыучусуна саналгъанды, Россейни халкъларыны тёрелерин саукълаугъа эм айнытыугъа этген къошумчулугъу ючюн диплом бла саугъаланнганды.

Нальчикни сабий стадиону – эм иги спорт объектлени санында

Москвада спорт мекямланы араларында бардырылгъан «АРЕНА» миллет эришиуню эсеплери чыгъарылгъандыла, анда «Тюз жердеги спорт майданла» деген номинацияда республиканы «Сабий стадиону» экинчи жерни алгъанды.

Командабыз финалгъа чыкъгъанды

Воронежни «Согдиана» спорт-маданият арасында Россейни баскетболдан биринчилигини жарым финалыны экинчи кесеги ётдюрюлгенди. Анга Туладан, Вологдадан, Москвадан, Дондагъы Ростовдан 2005 эм андан сора жыллада туугъан къызланы командалары къатышхандыла.  

Жангы маршрутну хайыры - ишчи жерле бютюн терк айныу

Автомототуризмни битеумиллет ассоциациясыны президенти Сергей Лобарев билдиргеннге кёре, «Элбрусну таурухлары» деген автомобиль турист маршрутну къураргъа белгиленеди. Ол ал кезиуде Шимал Кавказны тёрт регионун – Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни, Шимал Осетия-Аланияны бла Ставрополь крайны байларыкъды.

Адамны териси таза болургъа керекди

Ариу, таза териси болгъан адамны кёрсенг, сукъланнган этесе. Адамны саулугъу терисине кёреди деп, эштада, бош айтыла болмаз. Аны юсюнденди бюгюн Тери–венерология диспансерни дерматолог - венерологу  Л. X. Пшуков бла бизни ушагъыбыз.

Кийизлеге биринчи устала

Малкъар халкъны жашауунда малчылыкъ эм андан алыннган продукция не заманда да бек уллу магъананы тутханды. Башха тюрк миллетлеча, бизни ата-бабаларыбыз да къойну  жюнюн болмагъанча аламат хайырланнгандыла. Ол санда кийизле да ургъандыла.

Къарачай-малкъар тилни фразеология сёзлюгюнден

Жарашууланы Зайнаф, Чыпчыкъланы Къоналийни къызы, жарашдыргъан къарачай-малкъар тилни ангылатма фразеология сёзлюгюн андан  ары басмалайбыз. Сёзлюк къарачай-малкъар тилни шатык, ётгюр, сезимли айтылыуларын билирге сюйген халкъ асламлагъа, тил илмуну усталарына, жазыучулагъа, журналистлеге, басмада, радиода, телевиденияда ишлегенлеге уллу себеплик этери баямды.
Алайды да, газет окъуучуларыбызны аланы бир къаууму бла шагъырей этерге сюебиз.

Бир къырал экзаменлени быйылгъы заман болжаллары

Россейде Бир къырал экзамен тохташдырылгъанлы бери окъуу жылны бу кезиуюнде окъуна бериллик сынауланы расписаниялары къуралады. Алай бла ЕГЭ-лени, ОГЭ-лени да къачан берилликлери белгили болгъанды. Ол а, биз акъыл этгенден, ата-аналагъа, сабийлени кеслерине, аланы устазларына да таплыкъды.

 

Хар жашау болумну кесини энчи тёрели тепсеую

Бу жол аналыкъны тепсеую «Байрымны» бла  элияны тепсеую «Шибиляны» юслеринден Къудайланы Мухтарны жазгъанларына кёре хапарлайбыз. «Байрым неда Мариям»  къарачай-малкъар мифологияда кенг жайылгъан сыфатды.  Байрым аналыкъны жакъчысыды. Малкъарны бла Къарачайны эллерини асламысында Байрымны аты бла байламлы сыйлы жерле бардыла.

Осал къылыкъгъа къажау - бирден сюелирге

Бу кюнледе «Акрополь» маданият эмда солуу юйде наркоманиягъа къажау кюрешге аталып конференция болгъанды. Анда республиканы школларында, профессионал билим берген энчи эмда бийик окъуу юйлеринде бу ууну жайылмазыны амаллары сюзюлгендиле.

Бек сыйлы аскер саугъа

 Аскер Къызыл Байракъны ордени (орден Боевого Красного знамени) 1918 жылда,граждан уруш къызыу бара тургъан заманда, тохташдырылгъанды. 1924 жылны 1 августунда  СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы бла уа андан «аскер» деген сёз кетерилип, ол Къызыл Байракъны ордени болгъанды.

Республиканы аш-азыкъ продукциясы - Эмиратлада

Бу кюнледе Бирлешген Арап Эмиратлада (ОАЭ) аш-азыкъны эмда къонакъ юйлеге бла ашханалагъа оборудованияны GulFood 2020 деген 25-чи халкъла аралы кёрмючю башланнганды. Ол кеси да «Аш-азыкъны магъанасын жангыдан тергеу» деген чакъырыу бла бардырылады. Анга къатышханланы бла къонакъланы шёндюгю амалла бла шагъырейленирге, ашланы татыуларын да кёрюрге, белгили специалистле эм экспертле бла ушакъ этерге онглары боллукъду.

Ахчаларын банкда асырагъанланы саны

Былтыр республикада банклада жыйылгъан ахчаны ёлчеми буруннгу жылдан бери  сегиз процентге кёбейгенди эмда 50,2 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле РФ-ни Ара банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.