Календарь событий

19 февраля 2020

Фронтчуланы юслеринден не къадар кёп шартла жыяр муратлыдыла

Къабарты-Малкъарны аскер комиссариаты билдиргенича, РФ-ни Къоруулау министерствосу  фронтчуланы юслеринден не къадар кёп шартла жыяр муратда «Дорога памяти» деген проектни башлагъанды.  Ол хар инсанны да тарых магъаналы тинтиу иши боллукъду.

Жарыкъ сыфаты, таза ниети, огъурлу, сабыр сёзю бла жюреклерибизде къалгъанды

Кёп болмагъанлай «Советская молодёжь» газетни баш редактору, РФ-ни, КъМР-ни культураларыны да сыйлы къуллукъчусу, Халкъла аралы чыгъармачылыкъ академияны академиги, Россейни УФСИН-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню жамауат советини таматасы Мухамед Карданов, республиканы жамауатын уллу бушуугъа къалдырып, жашаудан замансыз кетгенди. Анга жаланда алтмыш алты жыл толгъан эди.

«Илмуну ыйыгъында» - КВН, «жолоучулукъла, миллет адет-тёреле

Республиканы школларында «Илмуну ыйыгъы» ётгенди. Тёреде болгъаныча, анга 1-11 классланы окъуучулары къатышадыла. Аллай сейир дерслени Яникойну орта школунда да бардыргъандыла.

Бийик-тау музейни айбатландырадыла

Элбрус тийресинде къорууланыуну музейин айбатландарыу ишле Уллу Хорламны 75-жыллыгъына жораланнган байрамгъа дери бошаллыкъдыла, деп билдиргенди маданият министрни къуллугъун толтургъан Мухадин Кумахов 2019 жылны эсеплерин чыгъаргъан ведомствону коллегиясыны тюбешиуюнде.

Чексиз шуёхлукъ

«Бирге насыплыбыз» регион адабият араны алчылары интур-отель «Синдикада» «Чексиз шуёхлукъ» проектни чеклеринде «Души прекрасные порывы» аты бла музыкалы-адабият ингир бардыргъандыла.

Эсгериулени къозгъагъан, кёлню да кётюрген тюбешиу

Уллу Ата журт уруш кёплени сабийликлерин сыйыргъанды. Жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа заводлада, сабанлада урунургъа тюшгенди. Каскулов Къаральби къазауатны ачы кюнлерин гитчелей сынагьанладан бири болгъанды.

Тау эллени айнытыугъа таза жюрекден жарсыгъанды

Адам ким, къаллай болгъанын,  не бла жашагъанын, нени сюйгенин,  неге сейир этгенин сен аны юйюнде ангыларыкъса, ишинде угъай, деген сёзле бла тюбейди манга  Глашланы Зоя, Шауталаны Мазанны къызы.  Ол а кертиси бла да алайды. Мен аны артда ангыладым, Глашланы  юйюрню  суратларына къарай, Зояны урунуу жолуну, жарсыулу  къадарыны юсюнден хапарына  тынгылай.

Жаш тёлюню чыгъармачылыкъгъа талпындыра

Къабарты-Малкъар къырал университетде тёрели ачыкъ олимпиадаланы чеклеринде орус тилден «Любослов» деген ат бла  бардырылгъаннга бу кюнледе 200 адам къатышханды. Эсгерте кетейик, ол тамата класслагъа  деп жарашдырылгъанды.

БИРИНЧИ МАЛКЪАР РЕЖИССЁРНУ АЖЫМЛЫ КЪАДАРЫ

МАЛКЪАР ТЕАТРНЫ КЕЛЕЧИЛЕРИ  –  УЛЛУ  АТА  ЖУРТ УРУШНУ  СОЛДАТЛАРЫ

Геляланы Кичини жашы Рамазанны аты малкъар драматургия, малкъар театр бла байламлыды. Къайда да аланы къуралыу эм айныу жоллары бирге келеди. 1935 жылда бизни республикагъа, миллет театрда ишлерге боллукъ фахмулу жаш адамланы айыра, Москвадан комиссия келгенде сайланнган жашладан бириди ол.

Аскерде борчун тийишли толтурургъа хазырды

Тырныауузда ёсген жаш Мызыланы Расул гитчелигинден да форма киерге, офицер болургъа сюйгенди. Бюгюнлюкде республикабыздан тышында билим алгъанларыбыздан бириди. Шёндю ол Санкт-Петербургну тийресинде Петергофда орналгъан аскер институтуну ахыр курсундады.

Саулукъ сакълауну дерслери

ФСИН-ни  КъМР-да Управлениясыны 5-чи номерли  колониясында тургъан тиширыула бла юйретиу-ангылатыу иш бардырылгъанды.

Окъуучуланы билимли эмда патриотла болургъа чакъыргъандыла

Кёп болмай Уллу Хорламны -75 жыллыгъыны чеклеринде бардырылгъан   «Жигитлени къабыргъасы» деген регионла аралы жаш тёлю патриот проектни чеклеринде Шалушканы 1-чи номерли орта школунда  Россейни Жигитлери -  запасдагъы генерал-майор Сергей Тулин,  сыйлы аскер лётчик Владимир Алимов, гвардияны полковниги Аркадий Корольков  эм Аскер кючлени  офицерлерини «МЕГАПИР» миллет ассоциациясыны  келечилери болгъандыла.

Къарачай-малкъар тилни фразеология сёзлюгюнден

Жарашууланы Зайнаф, Чыпчыкъланы Къоналийни къызы, жарашдыргъан къарачай-малкъар тилни ангылатма фразеология сёзлюгюне 5000-ден аслам айланч киргенди. Хар бирини магъанасы башха сёзле бла ачыкъланады, аланы тилде жюрюулерине шагъатлыкъ этген юлгюле суратлау литературадан эм сёлешиу тилден алыннгандыла.

Жолланы жюз километрден асламысына ремонт этилликди

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде  республикалы магъаналы  жолланы  101 километр чакълы бирине ремонт этилликди.   Ол  былтыр бла тенглешдиргенде, 32 процентге кёпдю, деп билдириледи КъМР-ни Жол мюлк управлениясындан.

Студентле наркотиклеге къажаудула

Кёп болмай Информация технологияла эм экономика колледжде врач-наркологла бла  ич ишлени органларыны келечилери  студентлеге  «Жаш адамла наркотиклеге къажаудула» деген темагъа жоралап «тёгерек стол» бардыргъандыла.

Эм иги проектге - жюз миллиондан аслам сом

Быйыл Чегем районну администрациясы  Россейни Къурулуш министерствосу бардыргъан «Гитче шахарла бла эллени болумларын игилендириу» деген битеуроссей конкурсха къатышырча заявка бергенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

«Имансыз» жашаууму кёрмейме

«Иман» жырчы къауум 90-чы жылланы ахырында къуралгъанды, бюгюнлюкде халкъ сюйген кёп жырчыла аны санында сахнагъа чыкъгъандыла. Аланы араларында жаш жырчы Жаболаны Арсен да болгъанды.