Календарь событий

05 февраля 2020

Жазылыу – 2020

Окъуучуларыбызны санына къошулады
Хурметли  жамауат!
Жазылыу кампания бошалса да,  газетибизни тиражы аз-аздан ёсюп туруучуду. Алай  келген айны ал кюню уа бизни бютюнда къууандыргъанды. Не ючюн десегиз, биринчи февральдан «Заманны»  окъуучуларыны санына 130 адам къошулгъанды. Алагъа ыразылыгъыбызны билдиребиз.

Сюймекликге кертиликни юлгюсю

Буруннгу элибиз Думалада Жабелланы Жумарукъну юсюнден мен анамдан эшите тургъанма. Анам кеси бахсанчы эди. Байдаланы Ибрагимни къызы, анасы уа Гюлюйланы Уркъуят. Ариу Жумарукъ деучю эди ол къызгъа. Аны сюйген жашы да бахсанчы болгъанды. Уркъуятны къарындашы Гюлюйланы Хызыр.

Жашауу, чыгъармачылыгъы да бирча огъурлу

Нальчикде малкъар тилде чыкъгъан газетге кесини биринчи назмуларын Ёзденланы Абдуллах  Алма-Атадан ийген эди. Ол 1957 жылда болгъанды. Назму «Коммунизмге жол» (шёндю «Заман») газетни культура бёлюмюню ол кезиудеги таматасына – Энейланы Ахматха – тюшеди. Ахмат аны жаратады эмда газетде басмалайды.

Жюрек жылыуларын кишиден къызгъанмагъандыла

Ала Орджоникидзеде рабфакда окъугъанда танышхандыла. Атабызгъа Текулары башха къызны сайлап тургъанлай, ол а Кёнделеннге чачы табанына жетген, назик Мариямны алып келгенди. Махайны огъурлу атасы бла анасы жашлары адет-тёрени бузгъанына алгъа ыразы болмагъан эселе да, артда келинлерин сюк сюйгендиле. «Кёчгюнчюлюк башланнганда, анабыз, аланы башха-башха элтириклерин билген этгенча, жашыны юйюне келип: «Келин, мен санга ыразы болгъанча, Аллах да ыразы болсун»,-дегенин бизге атабызны эгечи айтхан эди.

«Кюнлени арасында эм иги, эм аламат байрымды»

Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды? Башхаладан айырмалы эсе, аны къалай ётдюрюрге тийишлиди?  Бу соруугъа жууапланы «Ислам в Евразии» газетни баш редактору - белгили ислам университет «Аль-Азхарны» бошагъан Аккайланы Хасим хажи береди:

Чемерлиги бла тёгерекге ариулукъ жая

Текуланы Дина бла Нальчикде эстетика жаны бла юйретген  Жабагъы Къазанокъо атлы  арасында танышханма. Ол анда  «Кийизле» студиягъа башчылыкъ этгенди. Ары шахарны мектеплеринден къыркъдан артыкъ къыз жюрюп тургъанды. Дина аланы таулу кийизле этерге юйретгенди.   

Халкъ тепсеулерибизни сейир дуниясында

Малкъарлыланы бла къарачайлыланы бай тепсеу искусстволары кёплеге сейир кёрюннгени сёзсюздю. Бизни буруннгулу тепсеулерибиз макъам, тилек, къадар, турмуш  бла къысха байламлыдыла. Алада адамны урунуу жолу, халкъны жашауу, жаныуар эм битим дунияла, къылыкъ, тарых кёргюзтюлюнедиле. Адет-тёре жаны бла  да тепсеу  энчи магъананы тутады. Сёзсюз, адет-тёре тепсеуле бюгюнлюкде буруннгу заманладан башха болгъандыла, тюрленнгендиле. Алай не заманлада да аланы энчилигине ич сезим, тепсегенлени кеслерича макъамны ангылай билиулери саналгъанды.

Хасан кёлню жигити

Уллу Ата журт урушну 75-жыллыгъына
 Узакъ Востокда, Хасан кёлню къатында,  бизни чекге кирген японлу самурайла бла сермешген жигитлени араларында кёнделенчи жаш Хуртуланы Батокъаны жашы Мухутдин да болгъанды.  Ол жыл санына къошдуруп алай кетген эди аскерге. Пятигорскде окъуй тургъан жеринде къыралыбызны Япония бла чегинде заставагъа тюшеди. 

Минги тау къонакъбайлыкъ этеди

Бюгюн Минги тауну тийресинде Россейни тау-лыжа спортдан  кубогуну 4-5-чи кезиуле башланадыла. Беш кюнню ичинде бардырыллыкъ эришиулеге къатышыргъа деп бери къыралны тюрлю-тюрлю регионларындан 120 спортчу келгенди.

«Бизге дери сакъланнган ниет ырысхыбызны ызыбыздан келгенлеге жетдириу алимлени борчуду»

Филология илмуланы кандидаты, Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтну малкъар адабият секторуну тамата илму къуллукъчусу Атабийланы Асият, алимлик ишни алып айтханда, алыкъа анда жаш специалистге саналады. Профессионал байрамыны аллында биз аны бла илмугъа, жашаугъа кёз къарамыны, башха затланы юслеринден да ушакъ этгенбиз

-Асият, бизге дери тёлюледе тиширыуну илму бла кюрешгенине бир кесек башха тюрлю къаралгъанды. Санга уа ол мени жолумду деген сезим къалай бла келгенди?

Энчи сабийлени жашауларын женгиллендирирча

Саулукъларында чекленнген онглары болгъанлагъа деп къуралгъан «Доступная среда» къырал программаны  чеклеринде «Эрудит» МКУ ДО ЦДТ-да  сенсор отоула ишлерин бардырадыла. Алада  энчи кереклени хайырындан  сабийни сезимлери айнырча этерге онг барды: къарангы сенсор отоуда  эркин солуп, арыгъан кетериледи, жарыкъ сенсор отоуда уа – сейир дерсле къураладыла, дидактикалы оюнла бардырыладыла, деп айтылады Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны сайтында.

Ол эки миллетни араларында шуёхлукъну багъалагъанды, ёсюп келген тёлюге да аны осуят этгенди

Бир жол манга Сармаковода миллетлени араларында маданият байламлыкълагъа жораланнган "тёгерек столгъа" къатышыргъа тюшгенди. Анда школчула малкъарлыланы бла къабартылыланы  араларында  шуёхлукъну, къарындаш байламлыкъланы юсюнден сёлешгендиле, аланы  кючлендириуню кеслери билген амалланы да туура этгендиле, анга аталып  жазылгъан сочинениялагъа тынгылагъандыла.

Этнотуризм бир-бирге бютюн жууукъ болууну амалы

Жашагъан жерибиз къаллай уллу саугъа болуп тюшгенин бизге иги  ангылагъан да эте болмакъ. Тамашалыкъ табийгъатыбыз кесине кимни да тартады. Республикада туризмни айнытхан  тау  ауузладыла деп таукел айталлыкъбыз. Бюгюнлюкде  тёгерекде къудуретни сакълап, аны, тыш къыралладача тап хайырлана билиу бек магъаналыды. Былайда мен этнотуризмни юсюнден айтама.

Салыннган борчланы бийик даражада толтурургъа уста, ишлерине жюреклери бла берилген команда болушады

Насталаны Магомедни жашы Алисолтан къурулуш сферада уруннганлы элли жылгъа жууукъ болгъанды. Ол ишчиден кесини компаниясыны башчысына дери ёсгенди, КъМР-ни Парламентини 5-чи эм 6-чы чакъырылыуларыны  депутатыды, Бюджет, налогла эм финанс рынокла жаны бла комитетни башчысыны орунбасарыды.  КъМР-ни сыйлы къурулушчусуду.