Календарь событий

15 августа 2019

Дейское элде - жангы сквер

Терк районну  Дейское элинде  «Тап шахар болум къурау» деген миллет проектни чеклеринде  жамауат тийрени тапландырыу ишле бардырыла турадыла, деп билдиргендиле муниципалитетни жер-жерли администрациясындан.