Календарь событий

11 января 2019

Сансызлыкъ ажымлыкъгъа келтиргенди

      Бараз кюн 18.10 минутда Элбрус излеу-къутхарыу къауумну дежурныйине Москвадан келген тиширыу сёлешип, баш иеси эрттенликде лыжалада учаргъа кетип, шёндюге дери къайтмагъанын билдиргенди. Къутхарыучула олсагъат жолгъа атланнгандыла. Алагъа канат жоллагъа къарагъанланы  къаууму да къошулгъанды.
   Лыжачыны эки сагъатдан артыкъ излерге тюшгенди. 21 сагъатда аны ёлюгюн 3500 метр бийикликде  «Мир» станцияны тюбюнде тапхандыла.  Ызы бла къутхарыучула аны энишге тюшюрюп, ведомствола аралы следственный къауумгъа бергендиле.

Фатарны ортакъгъа бериуню неда алыуну женгил амалы

   Сбербанкны «ДомКлик» деген электрон сервисинде энди юйню неда фатарны ортакъгъа берирге сюйгенле аны юсюнден билдириу этерге боллукъдула. Финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде айтханларына кёре, ары, ол санда, отоуланы, юйню бир кесеклерини суратларын  да салыргъа жарарыкъды.

«Хасанияны» келечилеринде – ахшы кёрюмдюле

    Прохладна районну эркин тутушуудан кубогуна республиканы спорт клубларындан бла школларындан 2004-2007 жыллада туугъан жаш гёжефле къатышхандыла.
    Анда «Хасания» спорт клубну келечилери жетишимли болгъандыла. Кеслерини жыл сан эм ауурлукъ къауумларында алтын майдалланы Гергъокъланы Саид, Мицелланы Ибрагим, Уяналаны Альберт къытхандыла. «Кюмюшню» Къайгъырмазланы Ислам алгъанды. Зокъаланы Амир бла Мисирланы Алий ючюнчюле болгъандыла.

 

Эки устаны хурметине – тёрели турнир

   Тырныауузда В.А. Губанов атлы спорт-саулукъну кючлеу комплексде боксдан, тренер Муаед Дышековну бла спортну устасы Текуланы Маратны хурметлерине тёрели битеуроссей эришиу къуралгъанды. Анга 2002-2005 жыллада туугъан 160-дан аслам спортчу къатышханды.

         Анда Элбрус районну спорт школларында жарау этгенле жети алтын, сегиз да кюмюш майдал къытхандыла. Кеслерини жыл сан эм ауурлукъ  къауумларында Будайланы Амир, Теммоланы Алан, Хапаланы Асланбек,  Умар Эржибов,  Альберт Кагаов, Бичеккуланы Тенгиз, Малкъарланы Алим хорлагъандыла.

Закийге багъырдан эсгертме ишлейди

   Белгили суратчы Ахматланы Леуанны республикадан тышында да иги таныйдыла. Суратларында жерибизни айбатлыгъын, адамларыбызны ариулукъларын, субайлыкъларын кёребиз. Хар бирине къарасанг да жашны усталыгъына, Аллах берген фахмусуна сейир этесе.

Сюргюнню айланч-къыланч жоллары

Март айны жетисинде эрттен бла элге къызыл аскерчиле кирдиле. Анам, мени уятып:

Борчунг бар эсе, аны тёлеп къутулгъандан игиси жокъду

   Сюд приставланы федерал службасыны  КъМР-де Управлениясында  былтырны эсеплерин чыгъаргъандыла. Анга  жораланнган брифингде республиканы баш сюд приставыны  орунбасары Олег Эфендиев  2018 жылда управлениягъа толтурургъа деп миллиондан аслам  иш тюшгенин, андан  бу ведомствода ишлегенлени хар бирине  9,7 минги жетгенин билдиргенди. Ол а орта эсеп бла алып айтханда,  саулай Россейде болгъанындан эсе юч кереге кёпдю,дегенди.

Доклады кёплени сейирсиндиргенди

   Рахайланы Масхутну къызы Альбина   Башкъортостанны Москвада  Дайым   представительствосунда бардырылгъан “Россейни тюрк тилли жаш тёлюсюню шёндюгю болумгъа кесин жарашдырыу эмда россейли миллетни къурау» деген   битеуроссей  илму-практика конференциягъа къатышханды.  Анда аны «Малкъар жамауатны  XIX  ёмюрде сюд  этиу жорукълары» деген доклады  кёплени сейирсиндиргенди.  

Жашлыкъны, ариулукъну, фахмулулукъну да байрамы

   Жангы жылны  биринчи  кюнлери республикада  "Евразияны  жарыкъ жулдузлары" деген ючюнчю  халкъла аралы олимпиадасы бла эсде къаллыкъды. Эки кюнню ичинде  (4-5 январь)  ол  Музыкалы театрны бла Долинскде Курорт залны  сахналарын бийлеп тургъанды.  Алай бла Нальчик Дагъыстандан, Шимал Осетия-Аланиядан, Ингушетиядан, Къарачай-Черкесден, Чеченден, Ставрополь крайдан, Адыгеядан, Юг Осетиядан, Абхазиядан, Эбзеден, Эрменден, Азербайджандан, Монголиядан, Къазахстандан, Украинадан, Астраханьдан,  Саратов областьладан,  Индиядан да   келген къонакълагъа маданият ара болгъан эди.

Тау ауушланы жанларын аямай къоруулагъандыла Къабарты-Малкъар фашист ууучлаучуладан азатланнганлы -76 жыл

    1941 жылны кюз артында гитлерчи аскерле Украинаны жерини асламын, Белоруссияны, Молдавияны, Литваны, Латвияны, Эстонияны эм Россей Федерацияны бир-бир областьларын къолгъа этген эдиле. Душман, Ленинградны къуршоугъа алып,  баш кючлерин Москваны тийрелерине жыйышдыргъанды. Аны бла бирге, къыралыбызны юч жанына ычхынып, Дондагъы Ростовну бийлегенди. Фашист командованияны «Барбаросса» планында Кавказны ууучлаугъа уллу магъана берилгенди.

Къонакъла Элбрусда зауукълу солугъандыла

   Быйыл къыш солуу кюнлерин Элбрусда ётдюрюрге, тау лыжалада учаргъа да Ставрополь, Краснодар, Приморск, Хабаровск эм Алтай крайладан, Москвадан, Санкт-Петербургдан, Кърымдан эмда башха регионладан кёп адам келгенди. Ала мында хауаны болумуна, терен къар жаугъанына да бек бюсюрегендиле.

Къарачай- малкъар орузлама

Айланы «Къарачай-малкъар-орус сёзлюкде» берилген атлары
Башил ай - январь.
Байрым ай – февраль.
Тотурну (ауузну) ал айы – март.
Тотурну (ауузну) арт айы – апрель.
Хычаман (хычауман) ай – май.
Луккур (луккул) никкол ай – июнь.
Жайны ал айы (элия) ай – июль
Жайны арт айы (къыркъар) ай – август.
Къыркъаууз (кюз ай) – сентябрь.
Кюзню арт айы (этыйыкъ ай) – октябрь.
Къач ай (абустол ай) – абысто(амыстол) ай – ноябрь.
Эндреуюк (андыреуюк ай абустолну арт айы) – декабрь.