Статьи

Бир ненча законну тюрлендирирге муратлыдыла

Бу кюнледе «Справедливая Россия» политика партияны Къабарты-Малкъарда регион бёлюмюню къуллукъчулары, журналистле бла тюбешип, бир-бир федерал законлагъа кёз къарамларыны юслеринден айтхандыла. Пресс-конференцияны регион бёлюмню башчысы, КъМР-ни Парламентини депутаты Владимир Кебеков бардыргъанды.

Футбол

Къабарты-Малкъарда иш бла Россей футбол союзну келечилери - Футболну миллет лигасыны (ФНЛ) спорт департаментини директору, союзну контроль-низам комитетини техника жаны бла секретары Сергей Малышев бла союзда чыкъгъан даулашланы сюзюу жаны бла палатаны жууаплы секретары Даниил Заморин - болгъандыла.

Хар адам кесини жууаплылыгъын толусунлай сезмесе, коррупциягъа къажау кюрешден магъана чыгъарыкъ тюйюлдю

КъМР-ни Парламентини Законлукъ эм право низам жаны бла комитетини башламчылыгъы бла законла чыгъарыучу органда «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Миллет энчиликлерибизни сакълаялырбызмы биз?

Алгъын таулу тиширыу дегенде, хапар нени юсюнден баргъаны белгили эди. Ол тыш кёрюмню заман, жашау болумламы буздула, жутдула шарт айтхан къыйынды. Жангы сыфат а? Не сейир, ол да жокъду. Нени тас этгенбиз да биз? Энчилигибизни. Ол айырмалыкъгъа жаланда кийим угъай, дуниягъа кёз къарам киреди.

Жаш алимлени проектлери къайсы бёлюмде да жарарыкъдыла

Россейли илмуну кюнюне аталып, Къабарты-Малкъар илму араны Информатика эм регионнга башчылыкъ этиуню проблемалары жаны бла институтунда  «Робототехника кластерлени бла автоматизацияланнган системаланы мурдорларында жер-жерлени терк айнытыуну онглары» деген битеуроссей кенгеш болгъанды.

Жангы союз къуралгъанды, алай ол борчун толтуралырмы

Быйыл январьны башында КъМР-ни Футбол союзу деген жангы организация къуралгъанды. Аны баш мураты - бу сферада тюзлюкню тохташдырыуду эмда анга къатышханланы жумушларын тынгылы жалчытыуду.

«Сохталарым къуру чемпионла угъай, башха жаны бла да юлгюлю болсала сюеме»

2015 жылны март айындан башлап Ташлы-Талада ахшы адамланы къыйынлары бла салыннган спорт комплекс ишлеп башлагъанды. Аны ачылгъаны бла уллу муратына жетген Алтууланы Хакимни жашы Хызыр анда эркин тутушуудан тренер ишин бардырып тебирегенди.

«Бек осал ишлени баш сылтауу - ичги бла наркотикле»

Наркотикле, ичги, адамны башын хайран этген башха затла да битеу аманлыкъланы, кир, къужур ишлени башламчыларыдыла. Жарсыугъа, бу уу бизни эллерибизге жетип, жаш адамларыбызны бузгъанды, алагъа миллетде, халкъда бир заманда да болмагъан сылыкъ ишлени этдиргенди.

Ёмюрню къысхартхан юч душман

Жарсыугъа, адамны ёмюрю къысхады. Аны узайтыр ючюн а не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден «Физкультурно-оздоровительный центр здоровья» къырал учрежденияны врачы Этезланы Фатима былай айтады:

«Музыка чексиз дунияды, анда хар зат да сейирди манга»

Мирный элде жашагъан таулу къыз Хайырланы Айсурат музыкантды. Аккордеонда согъаргъа юйренир ючюн, музыка школгъа алты жыл жюрюгенди, ызы бла тёрт жыл СКГИИ-ни структурасына кирген культураны бла искусстволаны колледжинде, беш жыл а Искусстволаны Шимал-Кавказ институтунда окъугъанды. Бусагъатда Айсурат сагъынылгъан учрежденияланы экисинде да устазды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи