Статьи

«Музыка чексиз дунияды, анда хар зат да сейирди манга»

Мирный элде жашагъан таулу къыз Хайырланы Айсурат музыкантды. Аккордеонда согъаргъа юйренир ючюн, музыка школгъа алты жыл жюрюгенди, ызы бла тёрт жыл СКГИИ-ни структурасына кирген культураны бла искусстволаны колледжинде, беш жыл а Искусстволаны Шимал-Кавказ институтунда окъугъанды. Бусагъатда Айсурат сагъынылгъан учрежденияланы экисинде да устазды.

Ахшылыкъны сурамай этиу - адетиди

Миллетибизде туугъан жерини, халкъыны атын айтдыргъан адамларыбыз бардыла. Мен жашагъан Тёбен Чегем элде уа аллайла, насыпха, аз тюйюлдюле. Ала шёндю тюрлю-тюрлю къуллукълада ишлеп, бийик жетишимле болдургъандыла, алай туугъан журтларын унутмай, керек болса, жамауатха билеклик этедиле.

Юрий КОКОВ: Алимлени илму ниетлери жашаугъа не къадар терк сингдирилселе, ол къадар игиди

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков «Робототехника кластерлени эмда автоматизацияланнган системаланы мурдорларында жер-жерлени терк айнытыуну онглары» деген Битеуроссей кенгешни ишине къатышханды. Ол Илмуну кюнюне жораланнганды эмда анга Москвадан, Челябинскден, башха шахарладан, Къабарты-Малкъарны битеу институтларындан да алимле къатышхандыла.

Аманлыкъчы къауумгъа болушханы ючюн терсленеди

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясы Инна Бленаовагъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъанды. Тиширыу РФ-ни Уголовный кодексини 208-чи статьясыны 2-чи кесегине, 33-чю статьясыны 5-чи кесегине бузукълукъла этгенине ишеклик барды. Башхача айтханда, ол законсуз къуралгъан сауутланнган къауумгъа къатышып, анга болушлукъ этгени ючюн терсленеди.  

Къойгъа эсгертме салыргъа тийишлиди

Бир жол тюкенде жууургъаннга къарай тургъан эки тиширыуну ушакъларына шагъат болама. «Не этесе муну, бу синтепонду, жалгъан зат. Къышда жылытмайды, жазда уа къыздыргъан этеди. Андан эсе жюнден этилгенни алсанг а», - дейди бири. «Къой, къой, бюгюнлюкде быллайны ким жюрютеди. Къарачы муну женгиллигине, омакълыгъына», - дейди башхасы.

Къайдан чыкъгъандыла бу атла

Биз жашагъан жерибизде кёп атланы эшитебиз, алай аланы магъаналарына уа тюшюнмейбиз. Сёз ючюн, Огъары Бахсандан Кыртык ауузуна бара туруп, сейир жерле, аланы кёп тюрлю биз ангыламагъан атлары бардыла. Аладан бирлерине эс бурайыкъ.

Мамашланы къара тюлкюлери

Мамашлары Чегем тарында Къардан сууну жагъасында къуралгъан, бюгюнлюкде тюп болуп, оюлуп, чачылып тургъан Думалада жашагъандыла. Къаяла къоюнунда орналгъан, эл ташладан къаланнган хуналары, журтлары. Юйлерини къабыргъалары тытыр бла сюртюлюп. Къышлыкълары, жайлыкълары, сууу да болгъан монг жер.

Тюрлю-тюрлю амалланы хайырланып, патриотланы ёсдюредиле

Бу кюнледе Гражданланы (жаш тёлюню) патриот ниетде юйретиуню эмда аскер къуллукъгъа хазырлауну республикалы арасыны советини жыйылыуу болгъанды. Анда 2015 жылда этилгенни эсеплери чыгъарылгъандыла, быйылгъа борчла салыннгандыла.

«Акъыл юйретиулерибиз бла саусузлагъа ийнаныу эм жарыкъ умутла туудурургъа кюрешебиз»

Медицина илмуланы доктору Теммоланы Лейланы республикадан тышында да кёпле биледиле. Ол Нальчикде сабий клиника больницаны-онкология «Дом ребёнка» специализацияланнган учрежденияны уа – реабилитация бёлюмюню консультантыды. КъМКъУ-ну Сабий ауруула, акушерство эм гинекология кафедрасыны профессоруду.

Юрий Коков: Къыралда бек иги араланы санына кирирге борчлубуз

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Долинскде «Радуга» сабий социальный-реабилитация арада халны кёре баргъанды. Анга анда КъМР-ни урунуу, иш бла жалчытыу эм социальный айнытыу министри Тюбейланы Альберт, араны директору Юрий Махов, баш врачы, медицина илмуланы кандидаты Борис Хацуков, башха ишлегенле да тюбегендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи