Статьи

«Сохталарым къуру чемпионла угъай, башха жаны бла да юлгюлю болсала сюеме»

2015 жылны март айындан башлап Ташлы-Талада ахшы адамланы къыйынлары бла салыннган спорт комплекс ишлеп башлагъанды. Аны ачылгъаны бла уллу муратына жетген Алтууланы Хакимни жашы Хызыр анда эркин тутушуудан тренер ишин бардырып тебирегенди.

«Бек осал ишлени баш сылтауу - ичги бла наркотикле»

Наркотикле, ичги, адамны башын хайран этген башха затла да битеу аманлыкъланы, кир, къужур ишлени башламчыларыдыла. Жарсыугъа, бу уу бизни эллерибизге жетип, жаш адамларыбызны бузгъанды, алагъа миллетде, халкъда бир заманда да болмагъан сылыкъ ишлени этдиргенди.

Ёмюрню къысхартхан юч душман

Жарсыугъа, адамны ёмюрю къысхады. Аны узайтыр ючюн а не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден «Физкультурно-оздоровительный центр здоровья» къырал учрежденияны врачы Этезланы Фатима былай айтады:

«Музыка чексиз дунияды, анда хар зат да сейирди манга»

Мирный элде жашагъан таулу къыз Хайырланы Айсурат музыкантды. Аккордеонда согъаргъа юйренир ючюн, музыка школгъа алты жыл жюрюгенди, ызы бла тёрт жыл СКГИИ-ни структурасына кирген культураны бла искусстволаны колледжинде, беш жыл а Искусстволаны Шимал-Кавказ институтунда окъугъанды. Бусагъатда Айсурат сагъынылгъан учрежденияланы экисинде да устазды.

Ахшылыкъны сурамай этиу - адетиди

Миллетибизде туугъан жерини, халкъыны атын айтдыргъан адамларыбыз бардыла. Мен жашагъан Тёбен Чегем элде уа аллайла, насыпха, аз тюйюлдюле. Ала шёндю тюрлю-тюрлю къуллукълада ишлеп, бийик жетишимле болдургъандыла, алай туугъан журтларын унутмай, керек болса, жамауатха билеклик этедиле.

Юрий КОКОВ: Алимлени илму ниетлери жашаугъа не къадар терк сингдирилселе, ол къадар игиди

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков «Робототехника кластерлени эмда автоматизацияланнган системаланы мурдорларында жер-жерлени терк айнытыуну онглары» деген Битеуроссей кенгешни ишине къатышханды. Ол Илмуну кюнюне жораланнганды эмда анга Москвадан, Челябинскден, башха шахарладан, Къабарты-Малкъарны битеу институтларындан да алимле къатышхандыла.

Аманлыкъчы къауумгъа болушханы ючюн терсленеди

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясы Инна Бленаовагъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъанды. Тиширыу РФ-ни Уголовный кодексини 208-чи статьясыны 2-чи кесегине, 33-чю статьясыны 5-чи кесегине бузукълукъла этгенине ишеклик барды. Башхача айтханда, ол законсуз къуралгъан сауутланнган къауумгъа къатышып, анга болушлукъ этгени ючюн терсленеди.  

Къойгъа эсгертме салыргъа тийишлиди

Бир жол тюкенде жууургъаннга къарай тургъан эки тиширыуну ушакъларына шагъат болама. «Не этесе муну, бу синтепонду, жалгъан зат. Къышда жылытмайды, жазда уа къыздыргъан этеди. Андан эсе жюнден этилгенни алсанг а», - дейди бири. «Къой, къой, бюгюнлюкде быллайны ким жюрютеди. Къарачы муну женгиллигине, омакълыгъына», - дейди башхасы.

Къайдан чыкъгъандыла бу атла

Биз жашагъан жерибизде кёп атланы эшитебиз, алай аланы магъаналарына уа тюшюнмейбиз. Сёз ючюн, Огъары Бахсандан Кыртык ауузуна бара туруп, сейир жерле, аланы кёп тюрлю биз ангыламагъан атлары бардыла. Аладан бирлерине эс бурайыкъ.

Мамашланы къара тюлкюлери

Мамашлары Чегем тарында Къардан сууну жагъасында къуралгъан, бюгюнлюкде тюп болуп, оюлуп, чачылып тургъан Думалада жашагъандыла. Къаяла къоюнунда орналгъан, эл ташладан къаланнган хуналары, журтлары. Юйлерини къабыргъалары тытыр бла сюртюлюп. Къышлыкълары, жайлыкълары, сууу да болгъан монг жер.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи