Статьи

Тауда темир жалгъау

Хасан бла Хусей, орта жыл санлары келген къарындашла, Сары-Къая жайлыкъда ортакъгъа жер алып, къош тутадыла. Жаз башында, хычауманда бийиклеге жашил бет ура тебирегенде, малларын ары чыгъарадыла. Кюзде уа,  эт ыйыкъны ахыр  кюнлеринде, бурчакъ къар жауарны аллында, элге тюшюредиле.

«Къарыуубуз болгъан къадар окъуучуланы билимлерин ёсдюрюрге, аланы тюз жолгъа салыргъа борчлубуз»

Кёп болмай Тырныауузну 3-чю номерли орта школунда ОБЖ-дан окъутхан устазгъа, урунууну ветеранына, Россейни билим бериуюню отличнигине, «Патриот России» деген атха тийишли Сотталаны Шарапийге 75 жыл болгъанды. Быйыл ол школда ишлегенли да 45 жыл толгъанды. Бюгюннгю ушакъ нёгерим да олду.

Быланы къайгъырыулары уа - бизни саулугъубуз

Жаш адамланы, специалистлени иш бла жалчытыу – республикада, битеу къыралдача, эм магъаналы социальный-экономика борчладан бириди. Къабарты-Малкъарны оноучулары аграрный комплексде ишлерик жаш специалистлени хазырлау жанына уллу магъана бередиле. Импортну алышындырыуну программасы жашауда бардырыла тургъан кезиуде бу жаны бла ишлерик  устала артыкъда бек изленедиле.

Мал дохтур

Маллагъа багъыу, баям, кёп ишлени арасында эм огъурлуладан бири болур. Бизни ушакъ нёгерибиз да ол усталыкъны эбине жетгенди. Ол Къабарты-Малкъарны ветеринар медицина арасыны таматасыны орунбасары Батталаны Ибакъны жашы Азрет-Алийди.

Ансамбльни къайда да сюедиле, багъалайдыла, сакълайдыла

Республикада не тюрлю байрам да «Терские казаки» жыр эм тепсеу къырал фольклор ансамбльсиз болмагъанын кёпле биледиле. Ол сахнагъа кесича къууат сала, залны къазакъ культураны энчилигине «бёлейди». Кёлню кётюрген, жашаугъа сюйюндюрген, бирде уа сагъышландыргъан тепсеулери, жырлары бла къараучуну къууандыргъанлай келеди.

Хар кимге да бирча жарагъан

Бызынгылы къыз Чочайланы Аминатны адамла махтап, кёп ариу айтханларын эшите тургъанма. Бир жол а биягъы аны юсюнден сёз баргъанда, ол Кязимни эгечини туудугъуду, дедиле.

Искусстволаны сабий школу - быллай эм иги окъуу юйлени санында

Арт кезиуде къошакъ билим берген  учрежденияларыбыз кеслерини жетишимлери бла къууандыргъанлай, тутхан ишлеринде чынтты профессионалла болгъанларын ачыкълагъанлай турадыла.

Битеу жашауу - халкъына бла къыралына къуллукъ этиуню юлгюсю

Архив шартлагъа къарай, билген адамланы хапарларына, эсгериулерине тынгылай баргъаным къадар, Мусукаланы Ахматны къызы Шамса таурухлада айтырча тиширыу болгъанына бекден-бек тюшюне барама. Аны жашауу сау бир ёмюрню кюзгюдеча кёргюзтеди. Ол кесине революцияны, Уллу Ата журт урушну, кёчгюнчюлюкню ачылыгъын, туугъан журтха къайтыуну насыбын, жашауну жангыдан къурауну да сыйындыргъанды.

Къолайсызлагъа болушлукъну, пособияла тёлеуню жорукъларыны бир-бирлерине тюрлениуле кийирилгендиле

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда министрле быйылны биринчи кварталында республикалы бюджет къалай толтурулгъанын сюзгендиле, эл мюлк товарла чыгъаргъанлагъа къоранчларын къайтарыуну жорукъларын тюрлендиргендиле эмда Къабарты-Малкъарны экономикасын айнытыуда, инновация ишни тирилтиуде, халкъны къоркъуусузлугъун жалчытыуда космос тинтиулени хайырланыуну юсюнден информациягъа тынгылаг

Эм кереклиси - болдуртхан кёрюмдюлерибиз бла чекленмей, республиканы битеу бёлюмлерини ышаннгылы ёсюуюн жалчытыуду

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда депутатла Къабарты-Малкъарны Правительствосуну 2015 жылда ишини эсеплерин чыгъаргъандыла. Докладны премьер-министр Мусукланы Алий этгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи