Статьи

Къысха чамла

Киеуню къайынларына барыуу
Къарачайлы тиширыула эр кишини игисин терк эслеп къоядыла дегенни эшите-эшите тургъанма. Ма Мусабий къарындашыбыз да тюшгенди ол аугъа. Бир кюн атасына бла анасына къыз бла танышханын ёхтемлик бла айтады. Нёгерлери да керти да ол ахшыды, не жаны бла да беш белгиге тийишлиди деп жерге салмай махтайдыла.

«Кесим тикген кийимлени кёрмючюн къураргъады муратым»

Шаханланы Фариза халкъыбызны фахмулу къызларындан бириди десек, жангылмазбыз. Ол эрттеден бери тигиу бла кюрешеди. Бюгюнлюкде аны усталыгъын республикада кёпле биледиле. Ресторанлада, больницалада ишлегенле аны хунерлигин жаратып кеслерине энчи иш кийимле тикдиредиле. Мени бюгюннгю ушакъ нёгерим да олду.
- Фариза, бу усталыкъны нек сайлагъанса?  

Ахыр солуууна дери журтум, халкъым деп жашагъанды

Эсимде къалгъан ушакъла
Мени атам Гуртуланы Берт, анам Жаболаны Уста бир юйюр къурап, иги да жашагъандан сора, бир тап тёреге кёчдюле: ушхууур кезиуде, стол артына олтуруп, жаш заманларында кёргенлерин эслерине тюшюре туруучу эдиле. Мен а, ала болгъан жерде кесиме бир жумушчукъла тапхан кибик эте, аланы эсгериулерине жашыртын тынгылай эдим.

Битеу дуниягъа белгили режиссёр бизни студентлерибизге киноискусствону жашырынлыкъларын ачыкълайды

Россейни халкъ артисти, искусстволаны сыйлы къуллукъчусу, кинорежиссёр, сценарист Александр Сокуров бу кюнледе кесини 65-жыллыкъ юбилейин белгилейди. Ол Иркутск областьны Подорвиха элинде (ол 1956 жылда алайда ГЭС ишлеп башлагъанында батдырылгъанды) туугъанды. Атасы Николай Уллу Ата журт урушха къатышханды, кеси аскер къуллукъчу болгъанды.

ДИРЕКТОР

«Газпром газораспределение Нальчик» ачыкъ акционер обществону «Черекгаз» филиалы Къашхатауну баш жанында орналыпды. Аны тёгерегиндеги тазалыкъ, тизгинлилик узакъдан окъуна эсленедиле. Арбазына кирсенг а - кёп тюрлю гюлле, юлкюле, ариу терекчикле.

Жангырыуну, къыраллыкъны, миллет бирликни белгиси

12 июньда къырал байрамладан бири белгиленеди - Россейни Кюню. Ол жаш болса да, аны магъаналылыгъы жылдан-жылгъа ёсгенлей, халкъны бирикдириуге себеплик этгенлей келеди. Ол Россей Федерацияны къыраллыгъы тохташханыны, аны жангы политика мурдору къуралгъаныны белгисиди.

Къырал бёлген ахчаны хар капеги тергелликди

КъМР-ни Граждан обществосуну институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясында болгъан семинарда сёз социальный жаны бла ишлеген коммерциялы болмагъан жамауат организацияланы ишлери бла байламлы жангы норматив-право актланы эмда мардаланы юсюнден баргъанды.

Эллилеринден - алгъышлаула, махтау, ыспас

Озгъан геуюрге кюн яникойчула кеслерини бир эллилери, тилманч, Башкъортостан Республиканы президентинде инвестицияла келирча этиу жаны бла агентствону Тюркде жамауат келечиси Мызыланы Адрайны жашы Къаншаубийге тюбегендиле.

Прививка: хатамыды огъесе хайырмыды?

Арт жыллада ата-ана эркинлик бермеселе, поликлиникала сабийге дарман салмайдыла. Аны бла хайырланып, кёпле прививкаланы этдирмейдиле. Нальчик шахарны биринчи поликлиникасыны ючюнчю багъыу-профилактика бёлюмюню таматасы Чаналаны Лидия айтханнга кёре, аны участогунда ата-аналаны 15 проценти  балаларына прививка этдирирге унамайдыла.

Чегемлиле

Бу суратдагъы адамла Чегем жанындандыла. Ортадагъы эр киши Трамланы Батталды. Аны къоюнундагъы сабий Гелястанланы Юсюпню къызы Софияды. Сол жанындагъы  Батталны къызы Кизийкады. Онг жанындагъы уа Къудайланы Къарамырзаны къызы  Кесямханды. Быланы юслеринден башха хапарыбыз жокъду.
Сурат 1928 жылда алыннганды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи